تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 - کارشناس‌ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی‌های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص‌های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Administrative Divisions and Sustainable Development; Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Eta’at 1
  • Sayedeh Zahra Mousavi 2
1 - Assistant Professor of Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran
2 - MA Student of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The main thrust of the present paper is to study the administrative system of Iran in relation to indicators of sustainable development. The main objective of the present research is to find out whether national administrative division is effective in achieving sustainable development (with emphasis on justice). To data for the research have been garnered from library sources primary documents. The concepts related to national administrative division and sustainable development as well as the historical development administrative system in Iran, from ancient time to date, have been explained. The findings show that there is no significant relationship between the characteristics of Iranian administrative division and indexes of sustainable development rather in some cases there are negative correlations between them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National administrative division؛ Sustainable development
  • Iran