دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، مهر 1387 
تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد