تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها مطالعه موردی: بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 ـ کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

3 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه حفاظت و حراست از سرزمین در سراسر کره زمین برای تمام کشورها یک ارزش به حساب می‌آید. ضمانت تحقق این امر بدون شک مدیریت مرزها و داشتن مرزهایی با امنیت کامل می‌باشد. امنیت بنیادی‌ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رود. کشور ایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می‌باشد که ناامنی آنها نگرانی‌هایی را برای مرزنشینان و دولت مرکزی به وجود آورده است. در همین راستا اهمیت نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، مسأله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر امنیت مناطق مرزی می‌باشد. 
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است و اطلاعات به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است که در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده به‌وسیله نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساکنان این بخش از مرز، اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند،. جامعة نمونه، ضمن تأیید مرزهای آرام در این منطقه، وجود برخی ناامن‌هایی مانند قاچاق کالا و مشروبات الکلی را تأیید می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Dimensions of Social Capital on Border Security Case Study:Nowsood, Paveh Township,Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Ghalibaf 1
  • Aslam Yari Shegefti 2
  • Mehdi Ramezanzadeh Lasboei 3
1 - Assistant Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran
2 - M.A Student of Political Geography, Tehran University, Tehran
3 - MA in Geography and Rural Planning, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

Today preservation and safeguarding of the territory is considered as a value for all the countries across the globe. Without any doubt the materialization of this issue lies in the management of the security of borders to have safe borders. Security is most fundamental need of evyer society and is the most important factor in continuation of social life. 
Iran has long borders with its neighbors whose insecurity creates concern for the central government and border dwellers. The role of social capital in the process of development of societies has drawn the attention of the scholars in recent years. The main purpose of the present paper is to study the impacts of different dimensions of social capital on security of the border areas. The data has been collected through field study and then analyzed through descriptive-analytical method. The data was garnered through questionnaire and then processed by SPSS software. 
The findings of the present paper show that the inhabitants of the region under study have confidence in each other. The findings also show that the borders are calm, but there is trafficking of good s and alcoholic drinks.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Capital
  • Trust
  • partnership
  • Border Security
  • Nowsood
  • Kermanshah