ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه‌های مرزی بازتابهای توسعه مناطق مرزی؛ مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان ثلاث باباجانی، استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیا، دانشعبدالرضا رکن الدین افتخاریـ دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرسگاه تربیت مدرس

2 - استاد جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

3 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مبادلات تجاری مرزی یکی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین می‌باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می‌توانند در کنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترک‌استفاده ‌نمایند که این امر می‌تواند منجر به استمرار وپایداری دوستی و تفاهم طرفین، امنیّت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصتهای ‌شغلی ‌و شکل‌گیری یک‌ نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی گردد. علیرغم ظرفیتها و توانهای موجود در مناطق مرزی باید گفت یکی از ویژگی‌های اصلی این مناطق، دوری از مرکز کشور است این مسأله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می‌شود و این دوری به لحاظ سیاستهای غیرآمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید و حاشیه‌ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشور است. تنگناهای موجود در دو سوی مرز باعث شده تا کشورهای همسایه برای توسعه مناطق مرزی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز افزایش همکاری‌های متقابل منطقه‌ای اقدام به ایجاد بازارچه‌های مرزی نمایند. 

عنوان مقاله [English]

An analysis of Economic Impacts of Border Markets on Development of Border Areas Case Study: Sheikh Saleh Border Market, Salas Babajai Township, Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Roknoddin Eftekhari 1
  • Mohamad Hossain Papoli yazdi 2
  • Erfan Abdi 3
1 - Associate Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tran
2 - Full Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tran
3 - MA in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Border trade is one of the main indicators of establishment of relations between neighboring countries and business of the border dwellers. Through these markets the border dwellers of neighboring countries can jointly use the common opportunities and resources. This very issue can lead to continuation of friendship and mutual understanding, security, economic growth and development, creation of job opportunities and formulation of a kind of relative advantage in the border areas. Despite ample capacities in the border areas, one of the main features of these regions is distance from the center. This geographical feature that mainly stems from the nature of these areas along with the centripetal policies have left their undesirable impacts on the border areas. One of the consequences of these features is depravation and marginalization of these areas. The existing bottlenecks have pushed the neighboring countries to establish border markets to achieve economic and social justice and also to boost bilateral cooperation.
The present paper is an attempt to study the impacts of the border markets on the development of border areas, with special reference to Sheikh Saleh Border Market. The garnered data was processed with the help of SPSS and GIS software and the processed data was analyzed through descriptive-analytical methods. The findings indicate that the economic condition of the region has undergone considerable changes after the establishment of the market.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Market
  • Border Area
  • Regional Development
  • Sheikh Saleh
  • Kermanshah
  • Iran