نقش حس مکانی در هویت بومی مطالعه موردی: دانشجویان یاسوجی دانشگاههای تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 - دانشجوی کارشناسی جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم مکان و سیاستهای ناشی از مکان، حس مکان و هویت مکانی از جمله موضوعات مهم و مطرح در جغرافیای سیاسی کشورها قلمداد می‌شوند. حس مکان احساس وابستگی انسان نسبت به مکانی است که در آن زندگی می‌کند که در این بررسی می توان آن را با تجربه مکان، مکان دوستی، هویت مکانی و ریشه‌داری نزدیک و گاه مترادف دانست. این مقاله در پی درک و بیان این مسئله است که چرا و چگونه مکان به‌عنوان یک مفهوم جغرافیایی، در میان افراد و گروهها احساسات متفاوتی از علاقه تا بی‌تفاوتی می‌آفریند؟ در این پژوهش حس مکان (‌به‌عنوان متغیر مستقل‌) عاملی است که موجب تبدیل یک فضا یا محلی معمولی به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه‌ای برای افراد خاص مانند دانشجویان یاسوجی دانشگاه‌های تهران می‌گردد. روش تحقیق این مقاله تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و طرح پرسشنامه می‌باشد.
نتیجه تحقیق نشان داد که فرهنگ قومی علیرغم آنکه تحت تأثیر فرهنگ عمومی قرار گرفته است اما در این تعامل توانسته سنتهای خود را حفظ کند و همچنان هویت بومی خود را با استفاده از ادبیات شفاهی ارائه نماید.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Sense of Place in Native Identity Case study: Yasuji Students in Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • Marjan Badiee 1
  • Musa Panahande Khah 2
  • Razieh Mokhtari 3
1 - Assistant Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran
2 - M.A in Geography and Urban Planbing, Tehran University, Tehran
3 - Student of Physical Geography, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

The concept of place and place-based policies, sense of place and place identity are important issues in political geography of the states. The sense of place is man’s sense of dependence on the place where he lives. In the present study, this sense is synonymous with or close to place experience, love of one’s place, place identity and roots.
The present paper is an attempt to provide answer to the following question: why and how place as a geographical concept creates different sense including attachment and indifference among individuals and groups. In this research, sense of place (as an independent variable) is a factor that causes transformation of a space or ordinary place to a place with special sense and behavior among particular individuals. The sample of this research includes the Yasuji students in Tehran Universities. The research method employed in the present paper is descriptive-analytical. The data were collected through questionnaire and library resources. The results indicate that ethnic culture in the interaction with the public culture though influenced by the latter could preserve its traditions and represent its autochthonous identity via the use of verbal literature.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place
  • Sense of Place
  • Identity
  • Yasuj