نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - استادیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

3 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه‌های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه‌ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.

نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همة جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه‌های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متأثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Spatial Differences in Approach of Citizens to Popularity of Religious Government: A Case Study of Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia 1
  • Mehdi Poortaheri 2
  • Hossein Rabiee 3
1 -Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - Assistant Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
3 - Ph.D Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The present research is an attempt to examine the relationship between state legitimacy and efficiency in the viewpoints of the residents of its realm as well as in viewpoint of the people who reside in two different regions. Given the expected functions of a government a questionnaire with 25 questions was designed and given to the sample, constituting 280 families, in south and north of Tehran in order to find out the residents’ criteria for a popular government. 
Research results showed that a government based on Islamic principles and criteria is accepted by the people, but in addition to the rational and legal criteria prevailing in every society, some religious criteria arising from functions of a religious government is effective in the popularity of the government. The findings also showed that here are significant differences in viewpoints of residents of south and north regions of Tehran stemming from their socioeconomic class affiliations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • popularity
  • Islamic Republic of Iran