جایگاه قدرت نظامی در تثبیت هژمونی آمریکا(پس از پایان جنگ سرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیا، دانشگاه امام حسین (ع)

2 - کارشناس ارشد اطلاعات استراتژیک، دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

بررسی ویژگی‌های قدرت‌های بزرگ از حیث تأثیر گذاری بر مؤلفه‌های روابط بین‌الملل و نیز ایفای نقش در مناطق و قلمروهای ژئوپلیتیکی جهان به منظور تأمین منافع خود از اهمیت خاصی برخوردار است. بحث هژمونی از جمله همین ویژگی‌هاست که به طور خاص در مورد آمریکا باید مورد مداقه قرار گرفته و ابعاد و ویژگی‌های آن تبیین گردد. برای بازشناسی بهتر روندی که آمریکا برای تثبیت هژمونی خود بکار گرفته است، باید به یکی از مؤلفه‌های مهم در این میان که همانا موضوع قدرت نظامی است، پرداخته شود.
مقاله حاضر با رویکرد ژئوپلیتیک، بحثی پیرامون مفاهیم هژمونی (تعاریف و ویژگی‌ها، قدرت هژمونیک و مکانیزم‌های متصور برای تثبیت هژمونی) ارائه نموده و در ادامه، ابعاد مختلف هژمونی آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی و نیز جایگاه قدرت نظامی این کشور را برای تثبیت هژمونی خویش در جهان مورد توجه قرار داده و در انتها به نتیجه‌گیری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Military Power in Consolidation of US Hegemony (in Pos-Cold War Era)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Ajorlu 1
  • Ali Etebar 2
1 - Assistant Professor of Geography, Imam Hossein University, Tehran
2 - MA Student of Strategic Information, Imam Hossein University, Tehran
چکیده [English]

It is important to study the characteristics of the great powers and the way these features affect the features of international relations and how they influence their role in the world geopolitical areas in order to secure their own interests.
One of these characteristics which should be studied exclusively about the United States is “hegemony”. One of the parameters of hegemony is military power. Attempts have been made in the present paper to discuss through geopolitical approach the concepts of hegemony, hegemonic power, mechanism for hegemony as well as US hegemony, its challenges and opportunities as well as the role of military power in consolidation of US hegemony.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegemony
  • Military Power
  • US hegemony
  • Consolidation of hegemony