ژئوپلیتیک انسانگرا

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

به‌دلیل وجود برخی از «نظریه‌های استنباطی» یا به ادعای بعضی صاحبنظران، «معماری شده» که بر تبیین رابطة فضا و قدرت در راستای کنترل و سلطه بر جهان توسط قدرت‌های بزرگ تاکید داشتند، ژئوپلیتیک متهم گردید که رفتار سلطه‌طلبی قدرت‌ها را توجیه نموده، به توسعه منازعه کمک کرده و اساساً دانشی است که مورد استفاده و یا سوء استفاده صاحبان قدرت قرار می‌گیرد. به همین دلیل شاید ژئوپلیتیک را دارای ماهیتی کاربردی دانسته که دانش آن در راستای اهداف سیاسی قدرت‌ها و حکومت‌ها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. برخی نیز پا فراتر گذاشته و ژئوپلیتیک را در بروز جنگ‌های جهانی اول و دوم مقصر دانسته و آنرا سرزنش می‌کنند. بنابراین ژئوپلیتیک سنتی و چهره منفی آن تحت عنوان ژئوپلیتیک امپریالیستی را به چالش می‌کشند. ظهور دیدگاههای دیگر نظیر ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست ‌محیطی و نیز ضد ژئوپلیتیک توام با نگرش انتقادی را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

عنوان مقاله [English]

The Humanist Geopolitics

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia
چکیده [English]

Because of some theories which emphasize on the explanation of the relation between geographical space and power in the direction of control and domination of the world by the great powers, geopolitics was accused that domination seeking behavior of the power is justified by it, and it helps to development of dispute and war, and basically geopolitics is a knowledge which is used by the owners of political power. Perhaps for this reason, somebody believes that geopolitics is an applied knowledge in nature. Also somebody believes that geopolitics is guilty in appearance of the first and second world wars, so they challenge the traditional geopolitics, especially its negative dimension as the imperialist geopolitics. Appearance of the other approaches such as Critical geopolitics, Environmental geopolitics and anti-geopolitics can be evaluated in this direction.