تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 ـ جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت معلم

4 ـ استادیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که چه نسبتی میان جهانی‌شدن و هویت ملّی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران وجود دارد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه است. جامعة آماری این پژوهش تعداد 115077 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای سهمیه‌ای، تعداد 382 نفر (53 درصد مرد و47 درصد زن) به‌عنوان نمونة آماری تحقیق برگزیده شدند. نتایج حاصل از واکاوی داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS نشان داد که گسترش فرایندهای جهانی‌شدن در قالب فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (ماهواره و اینترنت)، زمینه‌ساز تقویت هویت فرو‌ملّی دانشجویان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and National Identity (Case Study: Students of State Universities in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia 1
  • Morad Kaviani Rad 2
  • Yadolah Karimi Pur 3
  • Mehdi taherkhani 4
1 -Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - Ph.D, Tarbiat Modares University, Tehran
3 - Associate Professor of Political Geography,Teacher Training University, Tehran
4 - Assistant Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The main goal of this paper is to see the impact of globalization on national identity of the Iranian students in states universities in Tehran. 382 students (%53 male and %47 female) randomly selected to take part in the survey and fill out the questionnaire. The questionnaire was analyzed by statistical applications such as SPSS. The result show that the spread of globalization processes in the form of information and communication technology such as satellite TV and the internet have paved the way for fortifying the sub national identity of university students in Tehran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • National Identity
  • Super national identity
  • Sub national identity