تحلیل الگوی فضایی رأی؛ مطالعه موردیِ: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شمالی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی الگوی فضایی رأی به عنوان کارویژه جغرافیای انتخابات، پراکندگی نظرات متفاوت در کنش سیاسی رأی دهندگان در داخل یک ناحیه انتخاباتی را نشان می​­دهد. این الگو که حاصل تصمیم​ گیری​های انسانی است طی زمان ایجاد شده و قابلیت تبدیل به نقشه­ های جغرافیایی را داراست. پژوهش حاضر به بررسی چنین الگویی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شمالی استان ایلام پرداخته است. لذا به​ لحاظ هدف، کاربردی و به​ لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ­ای و میدانی (پرسشنامه) می­باشد. توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده­ها از نرم افزار GIS و نرم​ افزارSPSS  و آزمونهای آماری T تک ​نمونه­ای، تحلیل واریانس تک متغیره استفاده گردیده است. یافته ​های تحقیق گویای آن است که جغرافیای​ رأی دهی این حوزه انتخابیه تلفیقی از مدل های جامعه شناختی، انتخاب عاقلانه اصلاح شده، مدل جغرافیایی و مکتب شیکاگو است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial Pattern of Voting; Case Study: Tenth Parliamentary Elections in Northern Electoral District of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidarian 1
  • Zahra Ahmaipour 2
  • Ebrahim Roumina 3
1 M.A of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3
چکیده [English]

Investigation of the spatial patterns of voting as a function of electoral geography shows the dispersion of different ideas in voters’ political action in an electoral district. This pattern because of human decision-making has been created over time and is capable of converting to geographical map. This article investigates such pattern in tenth parliamentary election in northern electoral district of Ilam province. Therefore, in terms of purpose, the research is applied and is a descriptive- analytic in terms of nature and method. Data gathering procedure is based on library and field (questionnaire) findings methods. Data analysis method is based on qualitative and quantitative methods like Giss, T-test, and one-way ANOVA. The research findings show that sociological, reformed rational choice, geographical, and Chicago school models affect geography of voting in this electoral district.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Geography
  • Spatial pattern of voting
  • Ilam province