نقش سوختهای فسیلی (نفت و گاز) در ژئوپلیتیک انرژی جهان؛ مطالعه موردی: ایران در بین سالهای 2015-2000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

انرژی نقش مهمی در زندگی انسان بازی می​کند و تقریبباً  ادامه زندگی بدون آن ممکن نیست و انرژی نقش کلیدی در سیاست​های ملی و بین​ المللی از الگوهای رقابت، همکاری، جنگ، نقض، تعامل، همگرایی، واگرایی و در عرصه بین​ المللی و روابط بین کشورها و مقامات بازی می​کند. بنابراین، منابع انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت انرژی، فن​آوری انرژی و نظاریر آن درای اهمیت هستند. پژوهش حاضر منابع انرژی در ایران و خاورمیانه را با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی کرده است. ایران علاوه بر داشتن موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فرد، در بیضی استراتژیک انرژی واقع شده است. همچنین ایران در مسیر کریدور انرژی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد..
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Fossil Fuels (Oil and Gas) in the World Geopolitics of Energy (Case Study: Iran 2000-2015)

نویسنده [English]

  • Mohammad Akhbari
Associate Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The energy plays a significant role in human life and almost it is not possible to continue the life without it. This is why energy has a key role in our national and international policies and has shaped up patterns of rivalry, cooperation, conflict, violation, interaction, convergence, and divergence in the international arena and relations between countries and authorities. Therefore, interestingly the sources of energy provision, energy corridors, and consumer markets, energy trade, energy technology, and things like them increase in value. This study investigated energy resources in Iran and Middle East in library research method. In addition to have a unique geopolitical position, Iran is located in ellipse of energy and there is more than 70 percent of world resources of oil and 60 percent of world resources of gas in Iran. In addition, Iran has located in the energy corridor of north to south and east to west and all of the ways pass through this wide country. Hence, it can pump money into the country not only by selling energy, but also with transmitting of energy and accordingly, it can evolve the country economy with a correct planning and engagement with countries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossil Fuels
  • Geopolitics of energy
  • Iran