بررسی و تحلیل نقش روستاهای مرزی در تامین امنیت مرزها مطالعه موردی: دهستان زام و گل بانو شهرستان تربت جام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امنیت مرزی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پایداری و ثبات داخلی کشورها به ​شمار می ​رود. لذا در کشورها تلاش می​شود از شیوه​های مختلف نظامی و غیرنظامی به کنترل مرزها و افزایش امنیت آنها پرداخته شود. افراد روستایی مرزنشین و حمایت​ها و همکاری​های آنها به ​عنوان ذی​نفعان اصلی و اولیه امنیت مرزی در این رابطه از نقش بسیار اساسی برخوردار می​باشند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی و تحلیل نقشی که روستاییان مرزنشین می​توانند در تأمین امنیت مرز داشته باشند، است. برای این منظور از روش​ توصیفی- تحلیلی در دو سطح کتابخانه​ ای و میدانی استفاده شده و داده​ها از بین 63 نفر از خبرگان محلی در سطوح مختلف جمع​ آوری و تحلیل گردید. یافته ​ها نشان داد که از دیدگاه خبرگان دولتی، روستاییان می​توانند نقش بیشتری در زمینه ​های امنیت اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، کالبدی و محیطی و دفاعی- نظامی داشته باشند. همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی انجام شده، مشخص گردید که بیشترین جنبه تاثیرگذاری روستاییان در امنیت مرز می​تواند در زمینه کمک​ها و همراهی​های سیاسی باشد و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی در مرحله بعد قرار داشته و کمترین مقدار متعلق به بعد دفاعی نظامی می​باشد. زیرا انجام کمک​های نظامی اغلب توسط نیروهای مرزبانی انجام شده و به ​دلیل نیاز به ابزارهای نظامی و همچنین سایر شرایط، از طریق مردم محلی امکانپذیر نمی​باشد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Border Villages in Border Security; Case Study: Zaam and Golbanoo Rural Districts of Torbat-e Jam

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Sojasi Qeidari 1
  • Tahereh Sadeghloo 1
  • Farhad Ramazani 2
  • Hamideh Mahmoudi 3
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad Iran
2 M.A Student of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad Iran
3 PhD Student of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad Iran
چکیده [English]

Border security is a major influence on internal sustainability and stability of countries; thus, countries take various military and non-military measures to control their borders and secure them. Residents of border villages and the support they can provide could play a key role in securing borders and bringing profit to them as the main beneficiaries. Therefore, the present study intends to investigate and analyze the roles residents of border villages could play on border security. In order to do so, descriptive-analytical research method is used in both field and library levels and the data are collected and analyzed from 63 local experts in different levels. Findings revealed that, from the point of view of state experts, villagers could be of more significance in economic, social- cultural, political, physical- environmental and defensive- military security. Confirmatory factor analysis on the other hand demonstrated that villagers’ maximum impact on border security could be their political collaboration. Economic, social and physical-environmental factors are in the next level and the defensive-military dimension has the lowest impact for border guards give military aids and the need for military tools and other special conditions makes it impossible for local people.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Border villages
  • Security
  • Rural developmen
  • Zaam and Golbanoo rural districts