واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مرزها که به وسیله عوارض طبیعی، انسان‎ساخت یا قراردادی مشخص می‏شوند، واپسین حد حاکمیت حکومت‎ها بر پهنه سرزمینی را مشخص می‎کنند به گونه‏ای که طی فاصله ای خط مانند و با گذر از خط مرزی میان دو کشور، حاکمیتی دیگر با ساختار سیاسی متفاوت آغاز می‎شود. حساسیت کارکرد مرز و پیامدهایی که بر امنیت ملی و مناسبات کشورها (همکاری، کشمکش وجنگ)‎ داشته نقش مؤثری در توجه به آنها داشته است. جغرافیای سیاسی به عنوان دانش اصلی در زمینه پژوهش‏های مرزی پیشینه ‏ای دیرپا و گسترده‎ نسبت به دیگر علوم مرتبط دارد. مطالعات گونه شناسی و طبقه بندی مرزها با پژوهش درباره مرز از نظر کالبدی، فرهنگی و طبقه بندی براساس اختلافات مرزی، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در این باره، طبقه‎بندی استفهن جونز از مرزها بر پایه روابط شان با نوع اختلافات مرزی استوار است. با توجه به رهیافت یادشده، مرزهای بین المللی ایران نیز، به عنوان خطوط محصور کننده قلمروهای این کشور، بخش مهمی از مطالعات دانشگاهی و مدیریتی در کشور را تشکیل می‏دهد که بخش کلانی از این مطالعات توسط جغرافیدانان به ویژه جغرافیدانان سیاسی انجام شده‏است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر درباره مرزهای ایران که ماهیت توصیفی-تحلیل دارد به روش کتابخانه ای گردآوری و از دیدگاه جونز طبقه بندی شده است.
    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran’s International Borders from the Perspective of Stephen Jones

نویسندگان [English]

  • Mosayeb Gharehbeygi 1
  • Sajjad Pourali Otikand 2
1 PhD Student of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Borders which are specified by natural, man-made or contractual terrain specify the sovereignty limit of a state in a territory and with passing a line-like distance and the border line between two countries we will reach another state with a different political structure. The sensitivity of the border concept and the huge effects it has one national security and wars and conflicts and as well as on interactions between the countries has attracted a special attention toward it. Political geography as the main knowledge regarding the studies about the border possesses a more extensive background comparing to the other related sciences. Typology studies and classification of the borders with studying border from physical or cultural point of view and classifying it based on border conflicts have allocated a special place to them. In line with this, Jones has provided his classification of borders according to their relationships with the type of border conflicts. Considering this approach, the international borders of Iran also, as the lines confiding the territories of this country, have formed a significant part of the academic and geographers, and especially political geographers have conducted management studies in Iran and a large part of these studies. In this study, we intend to classify Iran’s border in terms of Jones perspective with the use of analytical method and from political geography viewpoint.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Geography
  • International borders
  • Jones perspective
  • Iran