تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند

4 فارغ التحصیل دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به​گونه‎ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه‎های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران‏های داخلی، رقابت​های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه‌ای و مداخله قدرت​های فرامنطقه‌ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه​های افراط​گرایانه شده که هزینه​ها و آثار کلانی در سطوح  داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به​طور مشخص کشور مصر به‌عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش‏آفرینی قدرت​های مداخله‏گر منطقه‌ای و بین‌المللی فرصت‌های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و داده‏ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه‏ای گردآوری شده در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که متأثر از عوامل داخلی (بحران‎های اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرت‌های مداخله‌گر)‎، زمینه قلمروگستری سازمان‌های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در مصر فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی‌های ژئوپلیتیکی، به‌همراه محظورات سیاسی و بین‌المللی حاکم بر شمال شبه‌جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه‎ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Territoriality of Fundamentalist Organizations in Fragile States (Case Study: ISIS in Egypt)

نویسندگان [English]

  • Morad Kaviani Rad 1
  • Hadi Azami 2
  • Ahmad Bakhshi 3
  • Majid Rasouli 4
1 Associate Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Political Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
4 PhD of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Intrduction
Fundamentalism in the form of action and behavior is one of the security issues of today's world, in such a way that territorialize and territoriality of the fundamentalist terrorist groups has become a major part of the world's security literature. Over the past decade, the region of North Africa has emerged from internal crises, regional political and ideological rivalries, and the interference of trans-national powers as the focal point for the emergence and expansion of radical ideas in such a way that the costs and effects of macroeconomics at the internal and international levels. In the meantime, the northern continent of Africa, and in particular the Egyptian state as a fragile state, has created the internal factors and the role of regional and international intervention powers providing opportunities for the expansion of ISIS's fundamentalist organization. With the advent of this group in Iraq and Syria, a new chapter was opened up on territorialization movements in the history of the region's transformations. Initially, the group was able to exploit the security gaps and internal crises in the developments in the southwestern Asia region, especially in the Syria civil war and structural disruptions in Iraq. After setting up in the South West Asia region, ISIS chose North African countries, in particular, Egypt as their next destination in the form of an action territorialitionaly.
Methodology
The research is of a practical, applied and descriptive-analytical method. The required data and information is also provided by the library method. In this framework, first, using library studies (internal and external) of this research (documents and documents such as internal and external books, specialized journals and articles) as well as information from the World Wide Web (Internet) for collecting information. Then, using the above method, the data has been analyzed.
Findins
Since the Egyptian Sinai desert after the January 25, 2011 revolution, and the dismissal of Hosni Mubarak, has not been peaceful, it has become a security and pride for the Egyptian government at the time of Abdel Fattah al-Sisi.Sina's special position is a fertile ground for terrorist groups, but the limitations in the Sinai desert have been such that over the past 40 years, they have prevented the development and establishment of infrastructures necessary to maintain security in the area.Alongside all of the above mentioned, the interconnectedness of internal factors such as the strategic situation and energy sources, the crisis of legitimacy, spatial inequalities (the center-periphery), the weakness of the national correctional elements, the weakness of the central government, and the intervention of regional actors And transnationalism, the decline of the global economy, and the consequences of instability, such as the reduction of tourist incomes, etc., provided grounds for the realization and domination of fundamentalist organizations such as ISIS and other united groups in Egypt.
Conclusion
The results of the research showed that the fragility of the state, the political and international conditions governing the north of the Sinai peninsula in Egypt after the formation of the Zionist regime, the Arab-Israeli wars and the Camp David peace treaty, along with the ideological geography of the region, the background The realization and domination of ISIL; however, the lack of coordination with the regional and global geopolitical system and the failure of this group in the process of territorialize prevented the emergence of a new political-spatial entity that was rooted in the fundamentalist terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territory
  • Fundamentalism
  • Unified Field Theory
  • Fragile State
  • Egypt