منطقه گرایی جدید و الگوی امنیت سازی ترامپ در آسیای جنوب غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

منطقه‌گرایی جدید در سند امنیت ملی دونالد ترامپ طراحی شده است. محور اصلی منطقه‌گرایی جدید امنیت سازی براساس الگوهای «منازعه نیابتی» شکل گرفته است. مفهوم «موازنه فراساحلی» محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ در محیط منطقه‌ای است.
در سند امنیت ملی دونالد ترامپ، خاورمیانه عربی و آسیای جنوب غربی در مقایسه با سایر حوزه‌های منطقه‌ای همانند نیمکره غربی، آسیای شرقی و اروپا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. دونالد ترامپ همچنین توانسته است که زمینه برای افزایش همکاری‌های راهبردی امریکا با روسیه و چین را امکانپذیر سازد. در چنین فرایندی میزان همکاری‌های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده با قدرت‌های بزرگ براساس الگوهای رقابتی و معادله قدرت هماهنگ می شود.
پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه‌گرایی جدید امریکا براساس چه نشانه‌هایی شکل گرفته و چه پیامد امنیتی در محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل بجا می‌گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه-گرایی جدید امریکا در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه عربی مبتنی بر موازنه فراساحلی بوده و این امر به گونه‌ای اجتناب ناپذیر منجر به تداوم منازعات نامتقارن و نیابتی در محیط امنیتی خاورمیانه خواهد شد.» در تنظیم این مقاله از رهیافت ساختار و هویت «باری بوزان» استفاده می‌شود.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا منطقه‌گرایی جدید را براساس مؤلفه‌های ساختاری سازماندهی کند. در چنین فرایندی زمینه برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و راهبردی بین امریکا،‌ روسیه و چین ایجاد می‌شود. محور اصلی تعارض امنیتی دونالد ترامپ را موضوعات و بازیگران منطقه‌ای و فروملی تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New regionalism and security model for Tramp in Southwest Asia

نویسنده [English]

 • Zohreh Poustinchi
Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

New regionalism is designed in the Donald Trump National Security Document. The main focus of the new regionalization of security is based on the patterns of "disputed conflict". The concept of "offshore balance" is central to Donald Trump's security policy in the regional environment.
The main question in the article is the following: "New American regionalism is based on what signs are formed and what is the security implication in the regional and international environment?" The hypothesis of the article points to this issue. Which states that "New American regionalism in Southwest Asia and the Arab Middle East is based on offshore equilibrium, which inevitably will lead to continued asymmetric and contingent conflicts in the Middle East security environment." In setting this article from the approach The structure and identity of Barry Buzan are used.
Donald Trump tries to organize new regionalism based on structural components. In such a process, there will be grounds for increased economic and strategic cooperation between the United States, Russia and China. The main focus of Donald Trump's security conflict is regional and sub-national affairs and actors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "New regionalism"
 • "offshore balance"
 • "identity components"
 • "asymmetric equilibrium"
 • "crisis management"
 1. Baldwin David (1995), “Security Studies and the End of the Cold War”, World Politics, Vol, 48, October.
 2. Barak, O (2002), “Intra-Communal and Inter-Communal Dimensions of Conflict and Peace”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No. Spring.
 3. Buzan, Barry & Waver, Ole (2009), Regions and power: the structure of international security, Translated to Persian by: Rahman Ghahremanpour. Tehran: Strategic Studied Institution [in Persian].
 4. Falk, Richard (1991), “Theory Realism and World Security”, in World Security; Trends and Challenges at Century’s End, New York, St. Martin’s Press.
 5. Gordon, Philip, (2017), “How the President Could Stumble Into Conflict; A Vision of Trump at War”, Foreign Affairs, March & April.
 6. Gray, Colin (1998), “U.S Strategic Culture”, Defense Technology, spring.
 7. Ikenberry, John, (2017), “The Plot Against American Foreign Policy; Can the Liberal Order Survive?” Foreign Affairs, March & April.
 8. Jeffrey, James & Michael Eisenstadt, (2016), “U.S. Military Engagement In The Broader Middle East”, Washington: The Washington Institute For Near East Policy, Policy Focus No.143, April.
 9. Kissinger, Henry, (2014), “World Order”, Washington: Center for Strategic and International Studies Press.
 10. Kittfield, James (1997), The Air Force Wants to Spread Its Wings, “National Journal”, November.
 11. Kriesberg,louis(2007), Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, translated by asghar gharamanpur, Tehran: strategic studies research institute [in Persian].
 12. Kroenig, Matthew, (2017), “The Right People, the Right Positions; The Case for Trump’s Foreign Policy” ,
 13. Lloyd J. Matthews(2006), challenging the united states symmetrically and asymmetrically can america be defeated, translated by Alireza Farshchi and Reza FaridZade,Tehran: center for defencse studies[in Persian].
 14. Moghadam, M (1994), “Identity Politics and Cultural Reassertions”, London/New Jersey 1994.
 15. Mossalanejad, Abbas (2016), The Rise of ISIS and the future of Iraq’s Security, Geopolitics Quarterly, Vol. 11. No. 4, winter.
 16. Rose, Gideon, (2017), “What's Inside; Present at the Destruction?”, Foreign Affairs, March & April.
 17. Rosenau, James (1995), “Politics in a Turbulent World”, Current History Vol 94, No. 592 May.
 18. Rosenau, James N (2001),security in a Turblence world, ed in : critical approaches in the inter national security, translated by alireza tayeb , Tehean: ney publication[in Persian].
 19. Rowney, Edward (1997), “Rough Times, Tougher Talk”, American Legion Magazine, May.
 20. Sakwa, Richard, (2015), “EU and NATO Relations”, New York: Palgrave Macmillan.
 21. Snyder, Graig (2005), Contemporary Security and Strategy, Translated to Persian by: Hossein Mohammad Najm, Tehran [in Persian].
 22. Trump, Donald (2017), US National Security Strategy. Translated to Persian by Fars News Agency. Tehran [in Persian].
 23. Yost, David, (2014), “NATO’s Balancing Act”, Washington: United States Institute of Peace Staff.