دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 1-215 
تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی