دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 1-232 
محیط امنیتی ژئوپلتیک اسرائیل و دگرهای هویتی آن

صفحه 130-148

حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی؛ محمد حسین جمشیدی


تحلیل ژئواکونومیکی سیاست خارجی چین

صفحه 209-233

ابومحمد عسگرخانی؛ محمد جواد قهرمانی؛ مصطفی قادری حاجت