روابط ایران و هند با چشم انداز آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

روابط بین‌الملل تعاملات اقوام و فرهنگ ها را در سرتاسر جهان مورد توجه قرار می دهد و پیچیدگی دامنه این تعاملات، آن را به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل نموده است. روابط جمهوری اسلامی ایران و هند به موضوعات مهمی از قبیل امنیت و انرژی مرتبط است و در همین راستا، در ژانویه سال 2003 توافقات متعددی شامل تفاهم‌نامه نقشه راه همکاری راهبردی، بین دو کشور امضا شده است. هدف از این تحقیق، مطالعه بر روی مؤلفه های مهمی است که بر استقرار روابط راهبردی میان دو کشور هند و جمهوری اسلامی ایران در درون ساختار نظام بین الملل نقش دارند، تا از طریق تعیین و اولویت بندی آنها، چگونگی شکل گیری روابط راهبردی میان دو کشور معین گردد. این تحقیق براساس نظریه نئوریالیسم که معتقد بر اهمیت ساختار نظام بین الملل و نقش آن‌ به عنوان پیش تعیین‌‌کننده رفتار کشورها است، به مطالعه روابط ایران و هند می‌پردازد. نوع تحقیق مطالعه مقطعی با رویکردی کمی است که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه، از جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی هر دو کشور، جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روابط بین دو کشور مکمل یکدیگر در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی است. کریدور شمال - جنوب، امنیت، انرژی و ثبات در افغانستان از مهمترین مؤلفه‌های مثبت مؤثر بر روابط راهبردی بین دو کشور محسوب می‌گردند. لیکن سیاستهای آمریکا در غرب آسیا بویژه با ایران به گونه‌ای است که بر روابط دو کشور تأثیر معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-India Relations with Future Prospects

نویسنده [English]

  • Golamreza Nasirpour
Golamreza Nasirpour- Faculty member of AJA University of Command and Staff, Tahran, Iran
چکیده [English]

International relations concern people and cultures throughout the world. The complexity scope of the interactions makes international relations a challenging issue. Relations between India and Iran have been deepening with respect to most issues, especially security, energy, and the North-South Transportation Corridor. In January 2003, the two nations signed a number of agreements, including a “Memorandum of Understanding on the Road Map to Strategic Cooperation.” This research paper focuses on India and Iran strategic relationship according to Neorealism theory that emphasizes the importance of the structure of an international system and its role as the primary determinant of state behavior. The aim of this research is to study various components in establishing strategic relations between countries in international system through determining the most important affecting factors such as system, security, and economy in shaping strategic relations. The type of research design is cross-sectional design with quantitative data collected through subjects’ responses to a questionnaire. The results of the research indicate that India and Iran complement each other in the energy sector and share an interest in stabilizing Afghanistan and connecting resource-rich Central Asia to the Indian Ocean. Internationally, the future of India and Iran relations will depend on two factors: how India manages to maintain the right balance between its growing relations with Israel, the US, and GCC countries and on the other hand, what will be the nature and level of Iran’s engagement with India if and when its relations improve with the US and EU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic cooperation
  • Iran
  • India
-   British Petroleum, R. o. t. w. (2016). Annual report. London: Statistical Review of World Energy BP p.l.c.  
-   Embassy of India in Tehran (2016). India embassy. [Online]
Available at: http://www.indianembassy-tehran.ir/pages.php?id=17
[Accessed 19 Dec 2016].
-   Goldstein, J. (2006). Internationl relations (2nd). Delhi: Pearson Education and Baba Barkha.
-   Guardian, T. (2016). India to invest in Iranian port of Chabahar. [Online]
Available at: https://www.theguardian.com/world/2016/may/23/india-invest-500m-iran-port-chabahar-modi-transit-accord-afghanistan
[Accessed 19 Dec 2016].
-   Katzenstein, P. a. o. (1999). Exploration and contesation in the study of world politics. Boston: Allen and Unwin.
-   Kumar, V. (2016). Future directions. [Online] Available at: http://www.futuredirections.org.au/publication/india-iran-relations-belated-re-start/
[Accessed 19 Dec 2016].
-   Mahaja, M. (2016). Iran overtakes Saudi Arabia as India's top oil supplier. [Online] Available at: https://www.inshorts.com/news/iran-overtakes-saudi-arabia-as-indias-top-oil-supplier-1479383529798 [Accessed 19 Dec 2016].
-   Nasirpour, G. R. (2016). Iran-India gas pipeline.
-   Nourian, H. (2014). India and Iran on the threshol of strategic relations. In R. S. Goud (pp. 43-45) India-Iran in contemporaray relations. Hyderabad: Allied Publishers.
-   Prakask, M. (2014). strengh India-Iran relations: commertial contacts and cultural commonalities. In R. S. Goud (pp. 210-230) India-Iran in contemporary relations. Hyderabad: Allied Publisher.
-   Raghuramapatruni (2014). Prospect and possibilities of Indo Iran trade relations. In R. Sudda (pp. 161-165) India-Iran in contemporary relations. Hyderabad: Allied publishers.
-   Review, B. S. (2016). Natural gas reserves. BP Statistical Review, 65, 48-51.
-   Sodhi, H. (2015). Chabahar– A Strategic gateway. Caps infocus, Center of air power study, (Forum of National Security Study).
-   Soleimanpour (2014). Iran and India: The Axis of consistancy and development. In R. Sidda (pp. 40-50) India and Iran in contemporary relations. Hyderabad: Allied Publisher.
-   Suresh, V., & Ramesh, K. (2015). India-Iran relations: Prospects and challenges. african Journal of Political Science and International Relations, 9(10), 379-385.
-   Tirupati, R. (2014). Forward to book. In R. Sidda (p. vii.) India and Iran contemporary relations. Hyderabad: Allied publishers.
-   Verma, N. (2016). Ruiters, returning buyers. [Online]
Available at: http://in.reuters.com/article/india-iran-oil-imports-idINKBN13C0Z3?utm_source=inshorts&utm_medium=inshorts_full_article&utm_campaign=inshorts_full_article [Accessed 19 Dec 2016].
-   Wikipedia, (2016). North–South transport corridor. [Online]
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/North%E2%80%93South_Transport_Corridor
[Accessed 19 Dec 2016].
-   wikipedia, (2016). Oil reserves in Iran. [Online]
Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves_in_Iran
[Accessed 19 Dec 2016].
-   Yeganehshakib, R. (2016). Almonitor. [Online]
Available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/iran-india-oman-gas-pipeline-meidp-vs-tapi.html
[Accessed 20 Nov 2016].
-   Zafar, D. A. (2016). North-South corridor brings central Asia, Europe closer to India. New Delhi: Indian Council of World Affairs.