دولت‌ها، فرهنگ و جنبش‌های هویتی در ژئوپلیتیک آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

دولت‌های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش‌های فرهنگی و هویتی بهره می‌گیرند. خصومت‌های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش‌های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش‌های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت‌داری از طریق آموزش و کنترل گروه‌های اجتماعی خواهد بود. جنبش‌های هویتی در قرن 21 تحت‌تأثیر جنگ‌های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم‌های امنیت منطقه‌ای قرار گرفته است. دولت‌های منطقه‌ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل‌بندی‌های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می‌تواند بر روندهای کنش دولت‌ها تأثیر بهجا گذارد. دولت‌های قوی چالش‌های محدودتری در فضای بحران‌های هویتی منطقه‌ای دارند. در ‌حالی‌که دولت‌های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت‌سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم‌گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت‌های منطقه‌ای در عصر آشوب‌های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم‌گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت‌های منطقه‌ای برای امنیت‌سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی‌های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری‌ بوزان استفاده می‌شود. دولت قوی می‌تواند چالش‌های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه‌پژوهی» و بهره‌گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می‌کند تا نشانه‌های رقابت گروه‌های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه‌های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که آشوب‌های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

States, Culture and Identity Movement in Chaos Geopolitics

نویسنده [English]

  • Saeed Haji Naseri
Assistant Professor of Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Modern states generally to use conflict resolution mechanism for control the cultural and identical subjects. Profiling advisory is to eliminate racial and identity sensitivity in law and social enforcement. The analysis of the stop data that is collected and reported, however, is just one component of several elements that must be included. Some of the establishment sections responsibilities characterize a comprehensive approach to examining and understanding the role of race and identity in policing making. Analyzing data regarding complaints, state working with scholars and researchers to review and analyze the policies and practices relevant to racial and identity, trainings pertaining to racial and cultural differences, conducting and consulting evidence based research on bias, and law enforcement, community interactions and making policy recommendations to eliminate racial and identity process. Identity movements in the 21st century have been affected by proxy war and a new form of regional security systems. Regional governments in Europe, the Middle East, and East Asia are rebuilding their identities. Identity has become a new political force that can affect the processes of government action. Strong states have more limited challenges in the context of regional identity crises. Therefore, weak states and inefficient governments require security, competition models and security decisions. The main question in the article is that “regional patterns in the era of geopolitical chaos have a pattern in strategic decision making?” The hypothesis of the article is that “regional states need to increase power, structural correlations, and peripheral interactions in order to secure and coordination themselves.” In this article, Barry Buzan “strong states” approach is used. Strong states can control geopolitical challenges and provide social context for constructive engagement with other actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Chaos geopolitics
  • Network era
  • Crisis
  • Regional Cooperation
-   Aldridge & Daniels (2001), Black Violence and Crime in the 21st Century: A Socio-Historical Structure Analysis (2001) Journal of Human Behavior in the Social Environment, Vol. 4, No.1. .##
-   Ash (2007), Garton “Europe’s real problem is Babel”, The Guardian, 18th October.##.
-   Atkinson, D., (2010), embodied cognition and second language acquisition, Applied Linguistics, 31: 599-622. .##
-   Baynham, M., (2006), performing Self, Family and Community in Moroccan Narratives of Migration and Settlement, Cambridge: Cambridge University Press. .##
-   Buzan, Barry, (1991). People, States & Fear, London: Harvester Wheatsheaf.##
-   Chadwick, Andrew (2017), the hybrid media system: Politics and power, New York: Oxford University Press. .##
-   Chopin, T (2016), “The Populist Moment: are we moving toward a post-liberal Europe?” European Issue, Robert Schuman Foundation. .##
-   De Fina, A., D. Schiffrin and M. Bamberg, (2006), Discourse and Identity, Cambridge: Cambridge University Press. .##
-   Enli, Gunn (2017), “New media and politics”, Annals of the International Communication Association, Vol. 41, No. 3-4: 220-227. .##
-   Hafeznia & Ghaderi Hajat (2016), “Conceptualization of Spatial Justice in Political Geography”, Geopolitics Quarterly, Vol. 11, No. 4, winter. .##
-   Hall, S., (1996), Who Needs Identity? London: Sage Publications. .##
-   Holsti, Kalevi Jaakoo, (1997). The State, War, and the State of War, Cambridge: University Press  .##
-   Klinger, Ulrike and Svensson, Jakob (2016), “Network media logic”, In: Bruns, Axel; Enli, Gunn; Skogerbö, Eli; Larsson, An- ders; Christensen, Christian (eds), New York: Rutledge: 23-38.##.
-   Malouf, A., (2000), “On Identity”, London: Harvill Panther. .##
-   Mauer (2009), the Changing Racial Dynamics of the War on Drugs the Sentencing Project, Washington DC. .##
-   Maynard-Moody & Haider-Markel (2014), Pulled Over: How Police Stops Define Race and Citizenship, Chicago: The University of Chicago Press.##.
-   Miller, R. (2017), the challenge of systemic change: Is it time to change the way Governments use the future? Emergence: Complexity and Organization, Edition. .##
-   Mossalanejad, abbas (2018), “Social Capital and Strategic Self-reliance in National Development Process”, Geopolitics Quarterly, Vol. 13, No. 2, summer: 67-92.##.
-   Mossalanejad, abbas (2018), “The Middle East Security and Donald Trump’s Grand Strategy”, Geopolitics Quarterly, Vol. 13, No. 4, Winter: 20-52. .##
-   Pahl, K., (2008), Habitus in Children's Multimodal Text-Making: A Discussion, John Amsterdam: Benjamins Publishing Company. .##
-   Scollon, R. and S.W. Scollon, (2003), “Discourse in Place”, London: Routledge.##.
-   Spivak, G.C., (1993), “the Politics of Translation”, London: Rutledge.##.