دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، شهریور 1397، صفحه 1-223