منطقه تقسیم شده و چالشهای ناشی از آن بر تحدید حدود مرزهای ‏دریایی ایران در شمال خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

رأس شمالی خلیج فارس، از جمله پهنه‌های دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره آن تاکنون تحت تأثیر دلایل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام نرسیده است که مرز فلات قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی- فضایی «منطقه بی‌طرف/ تقسیم شده» بین کویت و عربستان به‌عنوان یکی از مواریث حضور و عملکرد بریتانیا در مرزبندیهای خاورمیانه، از جمله پدیده‌هایی است که تأثیرات خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است. منطقه بی‌طرف طی توافقنامه 1965 و توافقنامه تکمیلی آن در 1969 بین عربستان و کویت تقسیم گردید. به​علاوه دو کشور عربستان و کویت در سال 2000 میلادی توافقنامه‌ای به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی این توافق، دو کشور به اختلافاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و ام‌المرادیم پایان دادند و مرز دریایی خود و همچنین حدود شمالی و جنوبی «محدوده توسعه مشترک» را در ورای دریای سرزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد، توافقنامه‌ها، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به بررسی تأثیرات این پدیده سیاسی- فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خلیج فارس پرداخته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مواد توافقنامه‌های مربوط به تقسیم منطقه بی‌طرف و تعیین مرز دریایی نه‌تنها موانع موجود بر سر افراز مرز فلات قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته است بلکه بر پیچیده‌تر شدن آن نیز افزوده است. بنابراین مسئله تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قارهدر شمال خلیج فارس علاوه بر موارد اختلافی قبلی از جمله اختلاف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط مبدأ و استفاده از برخی جزایر در ترسیم خط مبدأ، با پیچیدگی‌ها و اختلافات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان بر سر بهره‌برداری مشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر اگرچه ایران و دو کشور مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه بی‌طرف یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره و توافق تأکید دارند و می‌توان گفت ابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری کارآمدتر از آن است که نتواند گره‌های پیچیده و دشوار را بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Divided Zone and Its Impacts on the Maritime ‎Boundaries Delimitation in North of the Persian Gulf ‎

نویسنده [English]

 • Omran Rasti
Assistant Professor of Political Geography,University of Birjand,Birjand, Iran‎
چکیده [English]

ExtendedAbstract      
Introduction
The northern zone of the Persian Gulf is one of the world's maritime zones whose delimitation of maritime and continental shelf boundaries have remained unfinished due to various political, geographical, geopolitical, economical, technical and legal issues. In the meantime, the political / spatial phenomenon of the "neutral / divided zone" between Kuwait and Saudi Arabia as one of the heritages of Britain's presence and performance in the Middle East is one of the phenomena that have its particular impact on the process of delimiting the maritime boundaries of the Persian Gulf.
Just in the 1960s, when the two countries of Iran and Kuwait were determined to delimit their continental shelf boundaries in the Persian Gulf, and were close to reaching a consensus, Kuwait was also negotiating with its other neighbor, Saudi Arabia to determine the "Neutral zone". Although the Iranian-Arabian attempts to delimit the continental shelf boundary of Iran and Kuwait did not achieve the desired result for a variety of reasons, including issues related to the "neutral / divided zone", on the western side of the Persian Gulf, Arabian-Arabian efforts of the two adjacent neighbors came to an end, and the neutral zone was divided between Saudi Arabia and Kuwait, in 1965 and its supplementary agreement in 1969.
Methodology
The present study is a descriptive-analytic research in terms of method. The various materials were collected using primary sources and documents, agreements, library and the Internet resources. In order to investigate the effects of the political-spatial phenomenon of the neutral / divided zone and the process of its evolution, documents related to the agreements and developments in this zone since 1922 (the year of the establishment of the neutral zone) were collected.
Results and discussion
The northern region of Persian Gulf is one of the maritime areas with few maritime boundary agreements. In this area, the maritime boundaries between Iran and Iraq, Iraq- Kuwait, Kuwait and Iran, Iran and the divided zone should be delimited. Also, the only agreed maritime boundary between Kuwait and Saudi Arabia is questioned by Iran. In this regard, completing the process of territoriality in this area, in addition to delimiting the aforementioned maritime boundaries requires agreements on two tree points (Iran, Kuwait and Iraq) and (Iran, Kuwait, and Saudi Arabia).
The two agreements on the division of the neutral zone not only did not remove the barriers to the delimitation of continental shelf boundaries of Iran-Kuwait and Iran- neutral/divided zone, but added to its complexity. In addition, an agreement was signed between Saudi Arabia and Kuwait in 2000, in which the two countries ended their disputes over the ownership of the Qaruh and Umm al-Maradim Islands, and their maritime boundary, as well as the northern and southern limits of the "Common Development Area" was delimited. Besides, the two countries have agreed that the natural resources in the submerged area adjacent to the divided zone shall be owned in common. This agreement was challenged by Iran.
Therefore, the process of the delimitation of the maritime boundaries in the north of the Persian Gulf, in addition to the previous disagreements, including disputes on oil and gas fields, the refusal of the baselines and the use of some islands in the drawing of the straight baseline, are faced with complexities and new disputes as a result of the articles of Agreements between Saudi Arabia and Kuwait. Among the disputes to be noted, is the agreement between the two countries of Saudi Arabia and Kuwait on joint ownership and exploitation of natural resources in the submerged area adjacent to the divided zone.
Currently, although Iran and the two other countries have protests over the operation of each other in this region and their positions on the delimitation of maritime boundaries of the divided zone are not the same, the parties emphasize the resolution of these issues through negotiation and agreement, and it can be said that the instrument of diplomacy, understanding and cooperation is efficient enough to solve such complex problems.
Conclusion
The emergence of the spatial-political phenomenon of neutral zone was a product of the territoriality process and the British politics and power with geopolitical goals. But this phenomenon and related issues, including its oil reserves and islands that were subject to dispute between Saudi Arabia and Kuwait, as well as the evolution of this zone affected by the Agreement on the partition of the Neutral Zone (1965) and the Supplementary Agreement (1969) and the Kuwait/ Saudi Arabia Agreement concerning the submerged area adjacent to the divided zone(2000) have mutually influenced the political-legal process of delimiting the maritime boundaries of the north of the Persian Gulf, in general, and the delimitation of the Iranian-Kuwaiti maritime boundary, in particular. Issues and disputes surrounding the region, although resolved on the western side and between adjacent neighboring countries, have complicated the process of delimiting the maritime boundaries in this region with the opposite neighboring country "Iran". In particular, now that both Kuwait and Saudi Arabia have agreed on joint ownership and exploitation of natural resources in the submerged area adjacent to the divided zone and act as a single negotiating party, it is in contradiction with Iran's position that seeks to delimit its maritime boundaries with the divided zone, separately with Saudi Arabia and Kuwait. One of the most important results of the agreements is that at present, claimants of offshore resources between Iran and the divided zone have increased to three countries. The two countries, Saudi Arabia and Kuwait, have adopted a joint development and exploitation policy, as well as in official correspondence and protests that have been registered between 2011 and 2017, as a single negotiating party.
Consequently, although the divisions of the neutral zone and agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait concerning the submerged area adjacent to the divided zone have brought about a new complexity in the process of delimiting boundaries in this region, since related parties still emphasize the tools of negotiation and diplomacy in delimiting maritime borders,  and there are five decades of negotiation between Kuwait and Iran on the delimitation of maritime boundaries that have come about with good agreements and understandings, the experiences of these and other countries in settling disputes over shared resources can all serve to reach agreement and delimit the maritime boundaries in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Territoriality
 • Neutral/Divided Zone
 • Maritime Boundaries
 • Persian Gulf
 • Iran
 • Kuwait.‎
 1. Al-Mayyal, A. (1986). the Economic Geography of Neutral Territories. Unpublished Ph.D. Thesis, SOAS, University of London.
 2. Al-Ulama, H. M. J. S. (1994). The Federal Boundaries of the United Arab Emirates. Query. University of Durham.
 3. Alshaikh, A. A. (2001). Saudi Arabia and its Gulf Co-operation Council Neighbours: A Study in International Boundary Management. University of Durham: Department of Geography.
 4. Anscombe, F. (2009). The Ottoman Role in the Gulf. In L. G. Potter (Ed.), The Persian Gulf in History (pp. 261–276). New York: PALGRAVE MACMILLAN.
 5. Asgari, S. (2005). Delimitation iran- Kuwait maritime boundary; Geopolitics of national interests. Paik- Noor, 5(2), 37–45 [in Persian].
 6. Blake, G. H. (1994). MARITIME BOUNDARIES. London and New York: Routledge.
 7. Blake, G. H. (2004). MARITIME BOUNDARIES(chapter 3) in: H.D. Smith (ed.), The Oceans: Key Issues in Marine Affairs, 63-76 © 2004 Kluwer Academic Publishers, 15, 63–76. https://doi.org/10.1016/S0065-2881(08)60234-5.
 8. C.R.S.Kuwait. (1997). Kuwait from Genesis to Crisis, (abdullah yusuf alghanim) (3rd ed.). Kuwait: Center for Research and Studies in Kuwait[in Arabic].
 9. Churchill, R., & Lowe, A. (2005). The law of the sea (B.Aghai, Trans.). Tehran:Ganj-e Danesh Press [in Persian].
 10. Dehghani, R. (2009). Continental Shelf Delimitation in the Persian Gulf. The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programme.
 11. Drysdle, A., & Blake, G. (1994). The Middle East and North Africa: A political Geography  (3rd ed.). Tehran: Foreign Ministry Press.[in Persian].
 12. eia. (2013). Kuwait Oil Sector organization Kuwait Petroleum Corporation , Kuwait â€TM s national oil company , and its subsidiaries controls (Vol. 2013).
 13. Glassner, M. A., & deBlij, H. (1973). Systematic Political Geography, (secend). USA: John Wiley and Sons. Inc.
 14. Hafez Nia, M. (2002). Political geography of Iran. Tehran: Samt Press.[In Persian] .
 15. Hafez Nia, M., & Rabiee, H. (2012a). Persian Gulf and Strategic Role of Strait of Hormoz (2nd ed.). Tehran: Samt Press[in Persian].
 16. Hafez Nia, M., & Rabiee, H (2012b). Regional Studies of the Persian Gulf. Tehran: Samt Press [in Persian]
 17. irn. reference to the communication dated 23 September 2015, jointiy submitted by the Permanent Missions of the State of Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia to the United Nations, 1 § (2016).
 18. irn_note_25012012_re_sau_kwt .pdf (2012).
 19. Jafari Voldani, A. (2015). Delimitation irans maritime boundaries in the Persian Gulf with emphasis on joint oil and gas fields. Journal of World Politics, 4(4), 37–66 [in Persian].
 20. Jafari Voldani, A. (2016). Geopolitics of the maritime boundaries of the Persian Gulf. Journal of Foreign Relations, 8(1), 89–109 [in Persian].
 21. Lacoste, Y. (1988). Questionse de geopolitique: L’Islam, la mer, l’Afrique(A.Agahi, Trans.). Tehran: Farhang- e- Eslami Press[in Persian]ا.
 22. Lewis, A. M. (1986). The delimitation of maritime boundaries, 5(1), 19–24.
 23. Mirhaydar, D., Rasti, O. & Mirahmadi, F. (2013). Thebasic themes in political geography. Tehran:Samt Press[in Persian].
 24. Mirheydar, D. (1976). A Note On Territorial sea of Iran. RCD Magazine, 3(1), 46–54.
 25. Mirheydar, D. (1986). Political Geography of the Seas. Geographical Researches, 3(1), 57–76 [in Persian].
 26. Mirheydar, D., & Asgari, S. (2004). Geopolitics of Irans Maritime Zone with emphasis on Delimitation Continental Shelf boundaries. Geographical Researches, 36(4), 161–176[in Persian].
 27. Mirheydar, D., Gholami, B., & Mirahmadi, F. (2014). Political Geography and International Law of the Sea. Human Geography Research Quarterly, 46(2), 360–337[in Persian].
 28. Mirheydar, D., Rasti, O., Soltani, N., Amiri, A., & Eltiami Nia, A. (2007). The trend of territoriality in Persian Gulf. Journal of Geopolitics, 3(1), 1–21[in Persian].
 29. Mirhaydar, D. (2015). Developmental stages of the political geography of the seas in modern era. Retrieved January 29, 2018, from http://newspg.ir.
 30. Miyoshi, M. (1999). The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation. (C. Schofield, Ed.) (Vol. 2). durham: International Boundaries Research Unit Department of Geography University of Durham.
 31. Mojtahed-zadeh, P. (2003). Countries and boundaries in the geopolitical region of Persian Gulf (H. R. Malek Mohammadi Nouri, Trans.) (5th ed.). Tehran: The Institute of Political and International Studies Press[in Persian].
 32. Mojtahed-zadeh, P. (2010). . Boundary politics and international boundaries of Iran(H. R. Malek Mohammadi Nouri, Trans.). Tehran: Samt Press[in Persian].
 33. Mojtahed-zadeh, P., Ali-Reza. Niknejad;, & Salarian, R. (2014). continental shelf issue in iran and its southern neighbors. Iranian Review of Foreign Affairs, 4(4), 161–183.
 34. Momtaz, D. (1990). Delimitation the Persian Gulf Continental Shelf. Journal of Foreign Policy, 4(1), 565–576 [in Persian].
 35. Momtaz, D. (2015). La délimitation du plateau continental du Golfe Persique : une entreprise inachevée. In ’law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea (pp. 685–697).
 36. Nami, M. H. (2007). Nautical Border Issues of Iran and Kuwai. Tehran: National Geographical Organization Publication [in Persian].
 37. Peterson, J. E. (2009). Britain and the Gulf At the Periphery of Empire. In L. G. Potter (Ed.), The Persian Gulf in History (pp. 277–294). New York.
 38. Pishgahifard, Z. (2005). An introduction to political geography of seas with emphasis on Iran’s seas. Tehran: University of Tehran Press[in Persian].
 39. Pounds, N. J. . (1963). Political Geography. New york: Mc Graw raw Hill Book company, Inc.
 40. Prescott, V., & Schofield, C. (2005). The Maritime Political Boundaries of the World. Retrieved from http://www.brill.nl/maritime-political-boundaries-world.
 41. Rasti, O., Moradi, E., Ashrafi, A & Eltiaminia, R. (2012). (2012). Territoriality of the United Arab Emirates on the Persian Gulf (with emphasis on the new territorialities), 38, Defense Strategy, 10(2), 31–71[in Persian].
 42. Sau_kwt. (2011a). sau_kwt_note_dec2011.pdf (b).
 43. Sau_kwt. sau_kwt_note_jan2011.pdf (2011).
 44. Sau_kwt. Permanent Mission of Saudi Arabia to the United Nations Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations The, 16497 § (2015).
 45. Schofield, C., & Furness, S. (2000). Border Agreement signed by Kuwait and Saudi Arabia, 8(3), 69–71.
 46. UN. Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait concerning the submerged area adjacent to the divided zone 2 july 2000, DOALOS/OLA § (2002).
 47. UN. Letter dated 21 November 2012 from the Permanent Representatives of Kuwait and Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General, 61243 General Assembly § (2012).
 48. UN. Letter dated 8 January 2013 from the Permanent Representatives of Kuwait and Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General The, 20721 § (2013).
 49. UN. Letter dated 8 September 2016 from the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General, 15624 § (2016).
 50. UN. (2017). Note verbale dated 27 December 2016 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, 22353(January).

Official Documents:

 1. irn. reference to the communication dated 23 September 2015, jointiy submitted by the Permanent Missions of the State of Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia to the United Nations, 1 § (2016).
 2. irn_note_25012012_re_sau_kwt .pdf (2012).
 3. Sau_kwt. (2011a). sau_kwt_note_dec2011.pdf (b).
 4. Sau_kwt. Permanent Mission of Saudi Arabia to the United Nations Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations The, 16497 § (2015)
 5. Sau_kwt. sau_kwt_note_jan2011.pdf (2011).
 6. Sau_kwt., Agreed Minutes on the survey and delimitation of the Neutral Zone. Signed at Kuwait on 29 March 1961, in: UN, (2001), Treaty Series, VOLUME 1750, No. 30548, PP: 3-39, United Nations, New York.
 7. Sau_kwt. Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait concerning the submerged area adjacent to the divided zone 2 july 2000, DOALOS/OLA § (2002).
 8. Sau_kwt., Agreement concerning the boundary between Nejd and Kuwait (with map). Signed at Bandar al-Uqair on 2 December 1922, , in: UN, (2001), Treaty Series,  VOLUME 1750, No.1083, PP: 531-535,United Nations, New York.
 9. Sau_kwt., Agreement on the partition of the Neutral Zone. Signed at Taif (Saudi Arabia) on 7 July 1965, in: UN, (2001), Treaty Series, VOLUME 1750, No. 30549, PP: 39-123 United Nations, New York.
 10. Sau_kwt., Exchange of notes constituting an agreement relating to the above-mentioned Agreed Minutes, concerning the establishment of a commission to survey and delimit the Neutral Zone (with annex). Jeddah, 5 August 1963, in: UN, (2001), Treaty Series, VOLUME 1750, No. 30548, PP: 3-39, United Nations, New York.
 11. Sau_kwt., Exchange of notes constituting an agreement relating to the above-mentioned Agreed Minutes, concerning the establishment of monitoring posts on the borders of the Neutral Zone. Jeddah, 5 August 1963, , in: UN, (2001), Treaty Series, VOLUME 1750, No. 30548, PP: 3-39, United Nations, New York.
 12. Sau_kwt., Exchange of notes constituting an agreement relating to the above-mentioned Agreed Minutes, concerning partition of the Neutral Zone. Jeddah, 5 August 1963, , , in: UN, (2001), Treaty Series,VOLUME 1750, No. 30548, PP: 3-39, United Nations, New York.
 13. Sau_kwt., Supplementary agreement to the above-mentioned Agreement confirming the determination of the boundary line dividing the Saudi-Kuwaiti Neutral Zone (with final report, minutes and map). Signed at Kuwait on 18 December 1969, in: UN, (2001), Treaty Series,  VOLUME 1750, No. 30549, PP: 39-123 United Nations, New York.
 14. UN. (2017). Note verbale dated 27 December 2016 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, 22353(January).
 15. UN. Letter dated 20 February 2013 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, 75 § (2013).
 16. UN. Letter dated 21 November 2012 from the Permanent Representatives of Kuwait and Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General, 61243 General Assembly § (2012).
 17. UN. Letter dated 8 January 2013 from the Permanent Representatives of Kuwait and Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General The, 20721 § (2013).
 18. UN. Letter dated 8 September 2016 from the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General, 15624 § (2016).