بازتاب های فضایی معاهدات حقوقی منطقه ای؛ مطالعه موردی: معاهدات حقوقی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز اسناد فرهنگی آسیا در یونسکو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، ایران.

چکیده

معاهدات منطقه ای در جهت شفاف سازی و بهینه سازی عملکرد نهادهای منطقه ای شکل می یابند و زمینه را برای هنماهنگی بهتر کشورهای منطقه ای فراهم می آورند. از طرف دیگر معاهدات منطقه ای به سیاست ها و عملکردهای نهادهای منطقه ای مشروعیت می بخشند؛ چرا که هر سیاست اتخاذی نهادهای منطقه ای توسط دولت ها به صورت دموکراتیک و داوطلبانه تایید می گردد. این معاهدات، فضای جغرافیایی مناطق مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند و همچنین دارای یکسری بازتاب های مثبت و یکسری بازتاب های منفی نیز دارند. اتحادیه اروپا تلاش کرده است که تمامی سیاست های اعمالی خود را بر معاهدات منطقه ای استوار سازد چرا که این اتحادیه بر حاکمیت قانون بنا نهاده شده است. معاهدات اتحادیه اروپا فضای جغرافیایی منطقه را پس از جنگ جهانی دوم متحول کرده است. این مقاله بحث می کند که معاهدات اتحادیه اروپا یکسری بازتاب های مثبت و یکسری بازتاب های منفی در منطقه به همراه داشته است. بازتاب های مثبت این معاهدات عبارتند از: صلح و امنیت منطقه ای، ایجاد هویت منطقه ای جدید، ایجاد جامعه امنیتی، توسعه و کمرنگ شدن نقش مرزهای ملی. ایم مقاله همچنین این تفکر غالب که همگرایی اروپایی فقط دارای نتایج و بازتاب های مثبت بوده است را به چالش می کشد و عنوان می کند نخبگان و عموم مردم از همگرایی متنفع نمی شوند و حس در حاشیه بودن و محرومیت بخشی از مردم اروپا نیز از بازتاب های نامطلوب و منفی معاهدات منطقه ای و همگرایی حاصله از آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Reflections of Regional Legal Treaties: A Case Study of the EU Legal Treaties

نویسنده [English]

 • Mahdi Karimi
Asian Cultural Documentation Center for UNESCO, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regional treaties are set out to make regional institutions efficient and transparent, and pave the way the member states to work in harmony. From the other hand, the regional treaties legitimize every action by the regional institutions, because they are proven democratically and voluntarily by the member states. The regional treaties affect every regional space and can have some negative and positive consequences as well. The European Union is often viewed as the epitome of regional integration which has challenged most of regional studies theories. The EU has tried to base every action on treaties, because it is based on the rule of law. The EU treaties have transformed the regional space after the Second World War. This paper argues that these treaties have some positive and negative reflections on the regional space. Positive reflections of the EU treaties are as follows: regional peace and security, the establishment of a new regional identity, the establishment of a security community, development and blurring national boundaries. This paper also challenges this claim that the EU has only positive reflections and the public and the elites enjoy from the EU, equally. The sense of marginality and exclusion by some of the Europeans is also the negative reflection of the European integration.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • The EU
 • Regional Treaties
 • Spatial Reflections
 1. Bigo, D., Brouwer, E., Carrera, S., Guild, E., Guittet, E.-P., Jeandesboz, J., Scherrer, A. (2015). The EU counter-terrorism policy responses to the attacks in Paris: towards an EU security and liberty agenda. CEPS Papers in Liberty and Security in Europe (81).
 2. Buzan, B., Waever, O. (2003). Regions and powers: the structure of international security (Vol. 91). Cambridge University Press.
 3. Dedman, M. (2009). The Origins & Development of the European Union 1945-2008: A History of European Integration: Routledge.
 4. Deutsch, K. W. (1961). Security communities. International politics and foreign policy, 98105. Yalem, J. Ronald. 1979. ‘Regional Security Communities’. The Yearbook on International Affairs. UK: Stevens.
 5. Diez, T., Stetter, S., & Albert, M. (2006). The European Union and border conflicts: the transformative power of integration. International organization, 60(03), 563-593.
 6. Dobson, W. (1991). Economic policy coordination: requiem or prologue? Inst for Intl Economics.
 7. EC. (2016b). International trade in goods. European commission; Available online on: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods.
 8. Eskandarian, M. (2003). The History of the EU. Tehran: Abrar Moaser Press. [In Persian]
 9. Ette, J. U. (2014). The Impact of Economic Integration within the European Union as a Factor in Conflict Transformation and Peace-Building
 10. Eurobarometer. (2015). PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION: European Commission.
 11. EUROPA. (2016b). the history of the European Union: 1945 - 1959.   Retrieved from http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_en.htm
 12. EUROPA. (2019). EU Treaties. Available online at: https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
 13. European Movement International. (2016). The European Union’s role in providing peace and security: challenges for the new EU team.   Retrieved from http://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/2015/05/FA-2014-Peace-andSecurity-ADOPTED.pdf
 14. European Parliament. (2019). Treaty. Available online at: https://europarlamentti.info/en/European-union/treaty/
 15. Foucher, M. (2016). L’ Obsession des Frontieres. Translated by Sirus Ahmadi Nohadani. Trabiat Modares University Press. [In Persian]
 16. Guàrdia, A. B. (2016). How Brexit vote brokedown. Available online on: http://www.politico.eu/article/graphics-how-the-uk-voted-eu-referendum-brexit-demographics-age-education-party-london-final-results/.
 17. Heywood, A., (2011). Global politics. Palgrave Macmillan.
 18. Hooghe, L. (2003). Europe divided? Elites vs. public opinion on European integration. European UnionPolitics, 4(3), 281-304.
 19. HSI. (2011). Human Security Index. Available online at: http://www.humansecurityindex.org/
 20. IEP. (2019). Regional GPI Results. Available online at: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
 21. Karimi, M, Hafeznia, M.R, Ahmadipor, Z & Murphy, A. B. (2017). ASEAN and Regional Peace in the South East Asia. The International Journal of Humanities, 23(2), 93-75.
 22. Karimi, M. (2017). Expounding Peace Establishment in Geographical Regions; a Case Study of EU Region. PhD dissertation. Tehran: Trabiat Modares University. [In Persian]
 23. Khalouzadeh, S. (2004). European Union. Tehran: SAMT press. [In Persian]
 24. Kirk, A., & Dunford, D. (2016). EU referendum: How the results compare to the UK's educated, old and immigrant populations. Telegraph; Online available on: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-referendum-how-the-results-compare-to-the-uks-educated-old-an/.
 25. Maclean, R. (2015). European Union Treaties. CIVITAS Institute for the Study of Civil Society. Available online at: https://www.civitas.org.uk/content/files/OS.7.Treaties.pdf
 26. Mattli, W. (1999). The logic of regional integration: Europe and beyond: Cambridge University Press.
 27. Mix, D. E. (2013). The European Union: Foreign and Security Policy (Vol. 25): Congressional Research Service.
 28. Parsons, C. (2003). A certain idea of Europe: Cornell University Press.
 29. Pascal, F. (2006). Europe in 12 lessons. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, Belgium
 30. Rachman, G. (2004). A divided Union. The Economist, 23.
 31. SPI. (2018). Social Progress Index. Deloitte and the Social Progress Imperative.
 32. The Vienna Convention on the Law of Treaties, (1969).
 33. UNDP. (2017). Human Development Index and its components. United Nations Development Program.
 34. Vollaard, H. (2014). Explaining European Disintegration. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(5), 1142-1159.
 35. Wendt. A. (2007). A Social theory of International Politics. Translated by: Homeira Moshirzadeh. Political and International Studies Administration Press. [In Persian]
 36. World Bank. (2016). European Union Data. World Bank Data; Available online on: http://data.worldbank.org/region/european-union.

https://www.interexchange.org/articles/working-and-traveling-abroad/what-is-the-schengen-area/