نویسنده = بهرام امیراحمدیان
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه جایگاه ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای در جهان

دوره 7، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 101-135

بهرام امیراحمدیان؛ میرعبداله حسینی


2. بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز

دوره 5، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 66-97

بهرام امیراحمدیان