فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک (IGQ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله