بانک ها و نمایه نامه ها

این فصلنامه در پایگاههای استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.Isc.gov.ir،

 اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی www.sid.ir،

و کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز به نشانی www.srlst.com و

پایگاه Scopus نمایه می‌شود.

اسکوپوس

اسکوپوس


بانک اطلاعات علمی، جهاد دانشگاهی

بانک اطلاعات علمی، جهاد دانشگاهی


پایگاه استنادی جهان اسلام

پایگاه استنادی جهان اسلام


بانک اطلاعات نشریات کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور