اعضای هیات تحریریه

  1. اخباری، محمد (دانشیار جغرافیای سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ ایران
  2. احمدی پور، زهرا (استاد جغرافیای سیاسی) دانشگاه تربیت مدرس- ایران
  3. حافظ‌نیا، محمدرضا (استاد جغرافیای سیاسی) دانشگاه تربیت مدرس ـ ایران
  4. حیدری، غلامحسن (استادیار جغرافیای سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ ایران
  5. صفوی‌همامی، یحیی (استاد جغرافیای سیاسی) دانشگاه امام حسین (ع) ـ ایران
  6. کولایی، الهه  (استاد روابط بین الملل) دانشگاه تهران ـ ایران
  7. فرجی راد، عبدالرضا (دانشیار جغرافیای سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی- ایران
  8. مصلی نژاد، عباس (استاد علوم سیاسی) دانشگاه تهران ـ ایران
  9. متقی، ابراهیم (استاد علوم سیاسی) دانشگاه تهران ـ ایران