فرایند پذیرش مقالات

دریافت مقاله، بررسی توسط دبیر تخصصی، ارجاع به سردبیر برای تعیین داور، داشتن دو داوری مثبت از شرایط اصلی پذیرش مقاله در فصلنامه می باشد. لازم به ذکر است که نرخ پذیرش مقاله در مجله 10 درصد می باشد.