اخبار و اعلانات

مشابهت یابی مقالات ارسالی

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به مجله ژئوپلیتیک قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد.                         

مطالعه بیشتر

اطلاعیه

 نویسندگان محترم لازم است درصورتیکه مقاله شان دربررسی اولیه تایید و قابل داوری بود جهت هزینه داوری،  مبلغ یکصدهزارتومان به شماره حساب143378632 و یا شماره کارت 8539 0041   8370   5859 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس، کد1433، به نام انجمن ژئوپلیتیک ایران و فیش مربوطه را نیز آپلود و ارسال نمایند. در غیر اینصورت مقاله در این مجله قابل بررسی و داوری نخواهد بود. 

مطالعه بیشتر