فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

شماره جاری: دوره 16، شماره 57، بهار 1399، صفحه 1-245 

1. تبیین مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر شکل‌گیری روابط استراتژیک

صفحه 1-36

مسعود عبدی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی‌نژاد


2. تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

صفحه 37-74

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
1735-4331
شاپا الکترونیکی
3698-2538

بانک ها و نمایه نامه ها