فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

شماره جاری: دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-229 

1. تبیین نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

صفحه 1-22

محمدرضا حافظ نیا؛ سپنتا مجتهد زاده؛ حسن پیردشتی


2. واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی

صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
1735-4331
شاپا الکترونیکی
3698-2538

بانک ها و نمایه نامه ها