فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

شماره جاری: دوره 15، شماره 54، مدیر اجرایی، تابستان 1398، صفحه 1-195 

3. واکاوی دلایل تمرکز راهبرد آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک

صفحه 173-195

حمید رضا محمدی؛ ابراهیم ضرغامی؛ حوا ولی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
1735-4331
شاپا الکترونیکی
3698-2538

بانک ها و نمایه نامه ها