فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

 
 
شماره جاری: دوره 16، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-216 

2. تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران

صفحه 7-31

فرزانه نقدی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن اسلامی


3. تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی

صفحه 32-57

فاطمه بخشی شادمهری؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی


8. هیدروپلیتیک آبخوان‌های فرامرزی: به‌سوی همکاری‌های کاربردی

صفحه 187-216

بردیا روغنی؛ محمد فرشته‌پور؛ محمد‌علی علیایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
1735-4331
شاپا الکترونیکی
3698-2538

بانک ها و نمایه نامه ها