فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

شماره جاری: دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 1-205 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
1735-4331
شاپا الکترونیکی
3698-2538

بانک ها و نمایه نامه ها