روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عراق معاصر، همواره اسیر بی‌ثباتی سیاسی بوده است. در نوشتار حاضر، برپایه‌ی روند‌پژوهی‌تاریخی، آیند‌ی فدرالیسم عراق در افق 2030 بررسی شد. گردآوری داده‌ها به‌روش دلفی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مَک صورت گرفت. پیش‌انگاره‌ها، در قالب سناریوهای مطلوب (عراق، در حالت فدرالیسم واقعی همراه با عدم تمرکز و تقسیم متوازن ثروت و قدرت)، خوشبینانه (تداعی‌کننده‌ی حالت فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی‌ثبات و فاقدِ اقتدار) و بروز بحران (فروپاشی عراق و برجسته‌شدن خواست‌های استقلال‌طلبانه و بازگشت نظام سیاسی به‌شکل اقتدارگرایانه) مطرح گردیدند. دو پرسش پژوهش چنین بود: تاریخ معاصر عراق چه پیش‌زمینه‌ها و مقتضیاتی را برای فدرالیسم عراق پدیدار کرده است؟ چه سناریوهایی درباره‌ی وضعیت آینده‌ی فدرالیسم در عراق قابل ارائه هستند؟ یافته‌های نوشتار، نشان‌دهنده‌ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است. یافته‌های نوشتار، نشان‌دهنده‌ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است. است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Trend Analysis and Future of Federalism of Iraq

نویسندگان [English]

 • Mohsen Khalili 1
 • jamal Budaghi 2
 • Akbar Heydari 3
1 ABC
2 Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 ش
چکیده [English]

Contemporary Iraq has always been hostage to political instability. In the present article checked out the future of federalism of Iraq in the horizon of 2030, based on historical trend analysis. Data were collected by Delphi method using Micmac software. Presuppositions, in the form of optimal scenarios (Iraq, in real federalism with non-centralization and balanced distribution of wealth and power), optimistically (indicative of the current state of Iraq and the continuation of an unstable political system without authority), and the emergence of the crisis (the collapse of Iraq and the rise of independence demands and the return of the authoritarian political system). Two research questions were posed: what are the backgrounds and requirements for federalism of Iraq in contemporary Iraq history? What are the scenarios about the future condition of federalism in Iraq? The results of the paper indicate the likelihood of two optimistic scenarios and a crisis in Iraq's 2030 horizon for federalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iraq
 • Federalism
 • Futurology
 • Historical Trend Analysis
 • Scenario

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 26 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1398