قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی: مطالعه موردی چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز ورزش به عاملی تأثیرگذار در جامعه و روابط بین الملل تبدیل شده است و می توان سیاست ورزشی را به عنوان بعدی تازه از سیاست خارجی مورد توجه و ملاحظه قرار داد. از این رو ورزش، به مثابه یک منبع قدرت نرم، می تواند در خدمت اهداف سیاست خارجی قرار گیرد. جمهوری خلق چین ازجمله کشورهائی است که با اتخاذ یک دیپلماسی هوشمندانه در صدد بهره گیری از قدرت نرم افزارانة ورزش در خدمت اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود بر آمده است. در مقالة حاضر، به بررسی راهبرد ورزشی چین در عرصه بین المللی و بهره گیری این کشور از ظرفیت های ورزش برای اهداف و مقاصد ژئوپلیتیکی خود پرداخته می شود. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به تجزیه و تحلیلِ نقش و تأثیرات ژئوپلیتیکی ورزش در عرصه بین الملل و مشخصاً دو الگوی تاریخی"دیپلماسی پینگ پنگ" میان چین و آمریکا و"فرمول المپیک" میان چین و تایوان پرداخته می شود. یافته های پژوهش مؤید اهمیت خاص ورزش و دیپلماسی ورزشی در راهبرد سیاست خارجی چین و ارتقاء آن تا سطح یک ابزار راهبردی برای بهره برداری ژئوپلیتیکی از آن است. همچنین طبق مدل مفهومی و الگووارة نظری طراحی شده برای پژوهش، کشور چین از طریق سیاست و دیپلماسی ورزشی فعال خود، میدان بین المللی ورزش را به میدان روابط بین الملل پیوند زده و از سرمایه های این دو میدان برای تحقق اهداف و منافع سیاست خارجی خود بهره برداری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soft Power of Sport in service of Promoting of Geopolitical Goals of Foreign Policy: The Case of China

نویسندگان [English]

  • Amir Houshang Karimi
  • Naser Hadian
Faculty of Law & Political Science Tehran University
چکیده [English]

In current world "Sport" is recognized as an important social, economic, cultural, political and international factor and element. "Sport" can be considered as the multi- dimensional phenomenon with different political, cultural and economic aspects. One can even consider it (the sport policy) as the new dimension of foreign policy. It means that "Sport" is playing a significant role in relations and interactions of Nation- States. As a matter of fact, Sport has played such an important role in international aria since the last century. If we consider "War" and "Peace" the main issue or challenge of international relations, as it before, Sport has a close relationship with both of them. Thus, Sport as a source of soft power, can be in service of foreign policy goals and some (or many) states use it to maintain of their national interests. Interestingly even in sport policy and strategy of some countries, "Sport" has increased to a higher level as an efficient and effective instrument /mechanism to help the geopolitical aspect of foreign policy, for instance in China, Qatar, Israel and recently Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport
  • Soft power
  • Geopolitics
  • Foreign Policy
  • China

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 13 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399