بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده: نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان از مهمترین نظریه های تجزیه و تحلیل نظام منطقه ای است. اما این تئوری کاستی هایی در تحلیل سیستم های منطقه ای، مانند خاورمیانه دارد. در این مقاله سعی شده تا این رویکردها با رویکردی بنیادی - نظری و تبیینی به تصویر کشیده و اصلاح شود. این رویکرد همچنین می تواند متغیرهای متفاوتی برای بررسی مناطق در سراسر جهان ارائه دهد. در این روش، استدلال می گردد که ضروری و لازم است یک متغیر دیگر به نام «مسئله و مشکله» به نظریه پیچیده امنیت منطقه ای اضافه شود. همچنین استدلال می شود که با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه، لازم است متغیرهای خاص دیگری که ویژه هر منطقه است، در نظر گرفته شود. از آنجا که مطالعه موردی این مقاله بر روی نظام منطقه ای خاورمیانه متمرکز است، باید دو متغیر دیگر یعنی «فرد» و «ساختار سیستم بین الملل» نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical and Complementary Review of Buzan’s Regional Security Complex Theory in The Wake of Middle East regional system

نویسندگان [English]

  • Najmiyeh Pour Esmaeili 1
  • Hossein Salimi 2
  • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 3
1 Tehran International Studies and Research Institute
2 Allameh Tabataba'i University
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
The theory of the Buzan’s regional security complex is one of the most important theories of regional system analysis. But the theory has some shortcomings in the analysis of regional systems such as the Middle East. This article seeks to illustrate and reform those shortcomings with a fundamental - theoretical and explanatory approach. This can also provide common variables for scrutinizing the regions all over the world. In this way, It is argued that it is need and necessary adding one more variable called "problematic" to the regional security complex theory. Also It is argued that, due to the specific characteristics of each region, it is necessary to consider the other particular variables of each region. Since this study focuses on the regional system of the Middle East as a case, it is also necessary to examine two other variables, the "individual" and the "structure of the international system".

کلیدواژه‌ها [English]

  • problematic
  • Regional Security Complex
  • Middle East regional system
  • Syrian failed state

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399