نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می‌پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه‌های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهمترین سیاست‌هایی که در دهۀ اخیر به نظر می‌رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته‌ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت‌ملی ایرانیان می‌باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه‌ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته‌ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطۀ «ساز و کارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان‌ها»، «تاکتیکها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته‌ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته‌ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the policy on solidarity and national identity. Case study: Iran's nuclear energy policy

نویسنده [English]

  • abazar binaeian
چکیده [English]

Solidarity and national identity based relevant geographic space influence politics. Politic have different dimensions and can be viewed in different fields. One of the most important policies in recent decades that seems to have affected the identity and solidarity of the people and has become the discourse of governance and society is nuclear policy. Accordingly, this study seeks to investigate and identify the impact of the nuclear policy of the Islamic Republic of Iran on strengthening the national solidarity and national identity of Iranians. To achieve this goal, in the present study, library research method and quantitative-survey methods were used and the opinions of 72 experts and specialists in political geography, social sciences and political sciences were used. Then the distributed questionnaire was extracted and the data were analyzed using SPSS and SMART PLS. The findings indicate that nuclear energy policy has had a significant impact on national cohesion and identity through "People persuasion mechanism" in three forms: "discourses", "tactics" and "tools". The findings also show that the Islamic Republic of Iran has used various tools to discourse nuclear policy and social persuasion, such as the Radio and Television and the Friday Imams Tribune and political activists have justified and interpreted the architectural image of the state with political motives and goals in the national and transnational geographical space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Policy
  • Nuclear energy
  • National solidarity
  • National Identity
  • Geopolitical Imagination.Political Geography of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 27 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1399