انتروپی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی موثر بر فروپاشی حکومت‌ها مورد مطالعه: اتحاد شوروی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

.برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه‎های مختلف بین‎المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش انتروپی‎های گوناگون می‎گردد. این پژوهش که از نوع علی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه‎ای انجام شده، تلاش می‎کند مهم‎ترین انتروپی‎های سیستم سیاسی و ژئوپلیتیکی موثر در حکومت‎ها را تبیین نماید. در گام بعدی اثر انتروپی‎ها در پیدایش بی‎نظمی در یک حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی و در نهایت میرائی حکومت مورد توجه بوده است. یافته‎های پژوهش تاکید دارند که مهم‎ترین انتروپی یک سیستم سیاسی شامل فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی‎های فردی و آزادی بیان و چالش‎های ژئوپلیتیکی است. دوام و تقویت انتروپی‎ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می‎گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective political and geopolitical entropies in the collapse the of states Case Study: Soviet Union

نویسنده [English]

  • Sohrab Asgari
Geography Dept., Faculty of Social sciences, P.N.U
چکیده [English]

The output of the states as political system at the domestic scale is security, welfare and comfort, and at the external level interacting with other countries, strengthening the presence in various international arenas and pursuing the national interests of the country. The shortcomings of the political system in carrying out its duties give rise to various entropies. This descriptive-stylistic study which conducted in a library manner, seeks to explain the most important entropies involving in the collapse of the states. According to the field of issue, two groups of entropies have been studied: entropies that have political basis and entropies that have geopolitical basis. The research findings emphasize that the most important entropies that threaten a political system are: administrative-political corruption, declining levels of social capital, limited individual freedoms, disintegration and geopolitics challenges. The persistence and strengthening of entropies further weakens the system and its negative feedback causes the political system to move towards an entropic state, and the persistence of the entropic state leads to death and ultimately to collapse, a fate that befell the Soviet Union.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "political system"
  • "political Entropy"
  • " geopolitical Challenge"
  • " Soviet Union"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1399