سنجش عوامل مؤثر در سطح اول سازماندهی سیاسی فضای کشورهای جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده: سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند تقسیم و مرزبندی پهنۀ سرزمینی با هدف مدیریت بهینۀ آن است. تغییرات در سطوح مختلف تقسیمات کشوری، متناسب با اهداف سیاسی، اداری، شرایط امنیتی، توسعه و... روی می‌دهد. این مقاله نخست روند تحولات سطح اول سازماندهی سیاسی فضا در کشورهای جهان طی سال‌های 1960 تا 2020 میلادی را بررسی می‌کند؛ بخش دوم سنجشِ پنج عامل جمعیت، وسعت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعۀ انسانی و عامل امنیت در تغییرات استانیِ 191 کشور جهان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای است. در مباحث آماری از نرم‌افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شده است. نتایج بخش اول حاکی از سه الگوی متفاوت افزایش، کاهش و بدون تغییر در تعداد استان کشورهای جهان است. نتایج بخش دوم گویای تأثیرات متفاوت شاخص‌های پنج‌گانه در کشورهاست. نتایج کلی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که حداقل تغییرات را در سازماندهی سیاسی فضای خود ایجاد کرده‌اند، در دستیابی به اهداف موفق‌تر بوده‌اند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measurement of the Effective Factors in First Level of Political Organization of the Space in the World States

نویسنده [English]

  • Abolfazl Kavandi Kateb
چکیده [English]

Political organization of the space is the process of dividing and demarking of the territory corresponding with geographic, political, administrative, economic, security, social and cultural goals. The main goal of political organization of the space is optimal management of geographic space with optimal effectiveness and minimal damages. The most valuable section of political organization of the space is the state level which is called province, state, region and etc. Change in the different levels of political organization of the space is in the domain of the governments’ authority. At the first step, this article investigates the process of changes in the first level of political organization of the space in the world states during the period 1960-2020. At the second step, the paper investigates measurement and the effect of five factors including population, area, GDP, human development index and security in changes in first level of political organization of the space in 191 states of the world. The research method is descriptive-analytic and data gathering procedure is based on library findings. In statistical section, EXCEL and SPSS will be used. The results of the first sections show three different patterns in the number of provinces of states of the world including increase, decrease and without- change patterns. The results of the second section show different impacts of fivefold factor in the states. In a way that, the states with lowest changes or without changes in political organization of the space have been more successful in reaching their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political Organization of the Space"
  • "State Divisions"
  • "of"
  • "Space"
  • "the World

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1399