ژئوپلیتیک و راهبردهای ملی توسعه در ایران از دیدگاه آمایش سرزمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی،دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی تهران

2 جغرافیای سیاسی،دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران

چکیده

آمایش‌سرزمین رویکردی منطقی و علمی به برنامه‌ریزی در پهنه‌ی سرزمین و بدون توجه به ظرفیت‌های سرزمینی، بهره‌وری به حداقل می‌رسد. از این‌رو در مقاله حاضر سعی شده تا به بررسی و آسیب‌شناسی این برنامه‌ریزی‌ها در فضای سرزمینی ایران از دیدگاه آمایش‌سرزمین بپردازد و به ارائه‌ی مدلی راهبردی دست یابد و به این نتیجه رسیدیم که تأکید صرف بر کارکردهای سنتی سرزمینی مانند کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آب و عدم توجه به کارویژه‌های جدید و منطبق بر توان سرزمین و اقتضائات جهان امروز مانند تجارت و توریسم و غیره و همچنین سازماندهی سیاسی غیر منطبق بر نواحی و واقعیت‌های جغرافیایی کشور سبب بروز آسیب‌های ژئوپلیتیکی کنونی شده است. برای رتبه‌بندی تجزیه و تحلیل داده‌های (تحلیل خوشه‌ای و پرومته ) و برای ارائه‌ی مدل راهبردی از روش تحلیل راهبردی سوات «SOWT» و برای الویت‌بندی راهبردها از ماتریس «QSPM» استفاده شده است. روش تحقیق این مقاله به روش نیز تحلیلی- توصیفی است.. یافته های تحقیق گویای آن است که « راهبردهای ملی توسعه در ایران با ارائه‌ی درکی جامع از قوت‌ها و ضعف‌های داخلی سرزمین و تهدیدها و فرصت‌های خارجی و نیز آسیب‌های ناشی از برنامه‌ریزی انسانی در فضای جغرافیایی، زمینه را برای ارائه‌ی یک مدل راهبردی منطبق بر واقعیت‌های جغرافیایی و آمایش سرزمین در فضای سرزمینی ایران فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

eopolitics and National Development Strategies in Iran from the Point of View of Land

نویسندگان [English]

  • morad delalat 1
  • mostafa rashidi 2
1 Political Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University of Tehran
2 Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

The logical and scientific approach to spatial planning in the territory of the land, and without regard to the logic and capacities of each land, minimizes productivity. In Iran, in spite of the remarkable record of the discussion of the issues of the Amiyaszmaz, this concept has not yet found its place. Therefore, in the present article, we have tried to study the pathology of these plans in the territorial space of Iran from the perspective of the Americans, and to present In the present paper, we have come to the conclusion that the emphasis is only on traditional land functions such as agriculture and water dependent activities, and the lack of attention to the new objects adapted to the power of the land and the requirements of today's world, such as trade and tourism, and also political organization Non-conforming to the realities Architectural Excursions geographical geopolitical cause damage far. For ranking and analysis of data (cluster analysis and provertex analysis), for the purpose of presenting a strategic model, Swat's strategic analysis method, "SOWT", has been used to prioritize strategies from the QSPM matrix. The research methodology of this paper is analytical-descriptive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geospatial
  • Geopolitics
  • Pathology
  • Planning
  • Strategic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1399