تبیین نقش عوامل جغرافیایی و سرزمینی در قدرت دریایی کشورها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه

چکیده

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه‌هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی ‌- سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. وضعیت جغرافیایی و سرزمینی کشور دریایی، مؤلفه مهم در قدرت دریایی است. این تحقیق با هدف بنیادی و ماهیتی توصیفی - تحلیلی، نقش مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی را در قدرت دریایی کشورها بررسی کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ کیفی و استنباطی انجام شده است. دسترسی دریایی؛ خصوصیات منطقه ساحلی؛ گسترهِ سرزمینی کشور دریایی؛ مناطق دریایی؛ تماس با شبکه‌های ارتباطی دریایی (تنگه‌ها، کانال و...) و جزایر مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی کشور است که بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می‌گذارد. عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی در تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، دسترسی دریایی و ویژگی‌های منطقه ساحلی بر سایر عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی برتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of geographic and territorial factors in sea power of the States

نویسنده [English]

  • reza allahverdizadeh
Reza Allahverdizadeh Assistant Professor in Political Geography
چکیده [English]

Sea power is one most important facets of states’ national power. Sea power is not considered properly in evaluating national power, because it includes different factors. Sea power is the only facet of national powers that can be presented in different water bodies, and do not suffer from land and air powers limitations. Sea power is formed from different factors like geographic-territorial, social, economic, political, diplomatic and military. Geographic and territorial situation of sea states is the most important factor in their sea power, and all of the other factors depends on this factor. This article investigates the role of geographic and territorial situation in states sea power by taking descriptive- analytic method and using library findings. The data analysis procedure is based on qualitative method. Geographic and territorial situation of sea states includes the length (up to 200 nautical miles) of shore and some other territorial features. Sea access, the nature of the coastal zone (properties of the coastal zone), territorial scope and area of the country, maritime zones, connection to Sea lines of communication (straits, channels etc.) islands (residential and non-residential), are the most important factors related to the geographic and territorial factor. These factors are investigated in this article. Beside of the importance of each factor, the nature of the coastal zone is important than other geographic and territorial factors. In other words, the nature of the coastal zone characterizes the abilities and limitations of the states’ sea power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographic and territorial factors
  • access to sea
  • Coastal zone
  • sea power

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1398