تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر الگویی برای تبیین روابط ایران با ترکیه، عربستان و اسرائیل در بحران ژئوپلیتیکی سوریه ارائه شده است. در این الگو، مهمترین ابعاد و مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر در روابط این قدرت های منطقه ای در بحران سوریه و با در نظر گرفتن اهمیت و ارتباط این ابعاد و مؤلفه ها با یکدیگر و در قالب یک مدل ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با روش ترکیبی انجام شده که در بخش کیفی آن و با روش گراندد تئوری الگویی جامع برای روابط قدرت های منطقه ایی در بحران سوریه طراحی شده و در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS، روابط بین عناصر الگوی حاصل در معرض آزمون کمی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه از سال 2011 تا 2018میلادی، به ترتیب اهمیت تحت تأثیر عوامل جغرافیایی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای ژئوپلیتیکی، عوامل ایدئولوژیکی، نظام ژئوپلیتیک جهانی، نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و عوامل ژئواکونومیکی می باشد. با توجه به اهمیت این عوامل پایدار جعرافیایی و ژئوپلیتیکی برای این کشورها، روابط این قدرت های منطقه ای براساس الگوی رقابتی مداخله ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه شکل گرفته و منجر به تداوم بحران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern of Relationships of Regional Powers in the Syrian Geopolitical Crisis

نویسندگان [English]

 • Hamid reza Bayat 1
 • abbas ahmadi 2
 • Yashar Zaki 2
 • javad etaat 3
1 Ph.D. student of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Assistant Professor of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
3 Associate Professor of Political Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Abstract

This study presents a model for explaining the relations between Iran, Turkey, Saudi Arabia, and Israel in the Syrian geopolitical crisis. The study provides a structural model illustrating the most important geographical and geopolitical concepts and categories affecting the relations between these regional powers in the Syrian crisis by taking into account the importance and relevance of these concepts and categories with each other. In the qualitative section, this mixed methods research, uses the Grounded Theory to present a comprehensive model for regional power relations in the Syrian crisis. In the quantitative part, using structural equation modeling and Smart PLS software, the relationships between the elements of the presented model has been tested. According to the findings of the study, the model of the regional powers’ relations in the Syrian geopolitical crisis from 2011 to 2018 is influenced by geographic factors, geostrategic factors, geopolitical codes, ideological factors, global geopolitical system, regional geopolitical system, and geo-economic factors, respectively. Due to the importance of these stable geographical and geopolitical factors for these countries, the relations between these regional powers has been shaped by a competitive-interventionist model in the Syrian geopolitical crisis, which has led to the continuation of the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "geopolitical crisis"
 • " competitive-intervening relations"
 • "geographical and geopolitical categories"
 • " grounded theory"
 • "structural modeling"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1398