رویکرد سیستمی به شهر به مثابۀ یک سیستم سیاسی-فضایی از دیدگاه کوهن و سوجا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در نگرش سیستمی، شهر بصورت نظامی یکپارچه ازسطوح فضایی مختلف، که نشان‌دهنده نوعی پیوستگی متقابل میان خرده سیستم‌های یک سیستم شهری است، مطالعه می‌شود. به بیان دیگر، یک سیستم شهری درچارچوب رویکرد سیستمی، نه تنها از مجموعه سکونتگاههای شهری تشکیل شده است، بلکه جریان‌ها و روابط فضایی میان شهرها را نیز دربرمی‌گیرد؛ بطوری‌که به‌دلیل ساختار و کارکردش در مقیاس‌های گوناگون توسعه به ایفای نقش می‌پردازد. این مقاله، با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به تبیین دیدگاه‌های دو تن ازجغرافیدانان سیاسی بزرگ یعنی سائول برنارد کوهن و ادوارد سوجا در باره چگونگی مطالعه شهر به مثابه یک سیستم می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند، از نظر کوهن، «سیستم سیاسی» نقطۀ شروع تحلیل فرایندهای سیاسی است زیرا فرایندها در درون آن عمل می‌کنند؛ ازاین رو، اولاً، مفاهیم «فرایند» و «سیستم»، جدایی‌ناپذیرند. ثانیاً، «نیروهای اجتماعی» اساس سیستم سیاسی شهر هستند زیرا با ایجاد تبادلات سیاسی ، نهادها از طریق آنها عمل می‌کنند و به محیط مربوط شکل می‌دهند. درحالی‌که، سوجا، ضمن توجه به دو سیستم فضایی و سیاسی شهر براین باوراست، «سیستم فضایی شهر»، بخشی از فضاست که به طور رسمی و کارکردی، از طریق الگودهی به ویژگی‌ها و ساختاربندی جریان‌ها و اهداف سازماندهی شده است. اما در عین حال، یک نظم جغرافیایی ذاتی در جامعۀ انسانی وجود دارد؛ یک «آناتومی فضایی» از «رفتار انسان» و «سازمان اجتماعی» که مشخصه‌های قابل کشف و منظمی دارد. به همین جهت از نظر وی، نوعی نظم و ترتیب در سیستم‌های فضایی بویژه «سیستم سیاسی شهر» متمرکز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systemic approach to the city as a political-spatial system from Kuhn and Sojan's point of view

نویسنده [English]

  • narjessadat hosainy
university of tehran
چکیده [English]

an urban system, within the framework of a systematic approach, consists not only of a set of urban settlements, but also of spatial flows and relationships between cities, so that because of its structure and function at various scales. Development plays a role. Using a descriptive-analytical approach, this paper explores the views of two major political geographers, Saul Bernard Cohen and Edward Soja, on how to study the city as a system. The results of this study show that, for Cohen, the "political system" is the starting point for the analysis of political processes as processes operate within it, so that, first, the concepts of "process" and "system" are inseparable. Secondly, 'social forces' are at the heart of the city's political system because by creating political exchanges, institutions operate through them and shape the relevant environment. While Soja, while considering the two spatial and political systems of the city, believe that the "spatial system of the city" is a part of the space that is formally and functionally organized, by modeling the characteristics and structuring of organized flows and goals. Is. But at the same time, there is an inherent geographical order in human society - a "spatial anatomy" of "human behavior" and "social organization" that has discoverable and systematic features. For this reason, in his view, some sort of order is concentrated in space systems, especially the "political system of the city".

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • City
  • political system
  • cohen
  • soja

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1398