نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحول سیستم بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد و سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان ابرقدرت باقی‌مانده در سیستم، از مهم‌ترین عواملی هستند که سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی تمامی بازیگران سیستم بین‌الملل اعم از دولتی و غیردولتی را شکل می‌دهند. به همین منظور، این نوشتار بر آن است تا با پاسخگویی به این سوال که قدرت آمریکا در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری سابق چه تحولاتی را از سر گذرانده است، بستر لازم را برای درک روند تحولات نظام‌بین‌الملل و فهم سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن سایر بازیگران سیستم فراهم آورد. نظریه چرخه قدرت به سبب نقاط قوت خود در بررسی روند تحولات و تحلیل آن، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. در ابتدا داده‌های مربوط به هشت شاخص قدرت ملی برای هشت قدرت برتر نظام بین‌الملل در بازه ۱۹۸۹-۲۰۱۷ گردآوری شده و سپس با محاسبه قدرت نسبی برای هر یک از هشت بازیگر مورد نظر، چرخه قدرت آمریکا ترسیم شده است. داده‌ها با استفاده از پایگاه‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل آن به صورت کمی صورت گرفته است. چرخه ترسیم شده نشان می‌دهد که آمریکا در ۱۹۹۸ در نقطه بیشینه قدرت نسبی خود در نظام بین‌الملل قرار داشته و پس از آن وارد فاز افول قدرت نسبی شده است و در سال ۲۰۱۲ سرعت کاهش قدرت نسبی آن از افول فزاینده به افول کاهنده بدل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Cycle theory and changes of the US power; a context for analyzing foreign policy behavior

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jamshidi 1
  • Zakiyeh Yazdanshenas 2
1 Regional Studies Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Regional Studies Department, Law and Political Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the end of the cold war, different arguments have been made to explain the world order and the US position in the international system. Understanding the US position in this complex system and explaining its strategies is not possible without strictly clarifying the changes of its power after. This paper is going to examine US power changes between 1989-2017 by using Power Cycle Theory. Power Cycle theory believes that each player in the international system is traversing a cycle of power vis-a-vis a system of states. The research method that has been used is quantative. First we have distinguished all the major powers of the international system after the cold war. Then we have collected all of these players’ data for eight indicators of national power that Kumar has introduced. After that, we have calculated each countries’ relative power in each indicator for different years and Then we compute each countries’ total relative power. At the end, the Power Cycle of US and other majors have been drawn by using SPSS soft ware. Research findings show that the US has experienced its maximum relative power at 1998 and has entered the declining phase of relative power after that. The rate of declining US relative power has entered a decreasing phase around 2014. In conclusion, according to Power Cycle theory the rate of change in the relative power is much more important than the absolute power and the US power cycle shows that its relative power is decreasing since1998.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Power Cycle"
  • "Relative Power"
  • "Role"
  • "International System"
  • "US"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1398