نویسنده = سید هادی زرقانی
تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 109-138

10.22034/igq.2024.181778

امین مرادی؛ هادی اعظمی؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ سید هادی زرقانی


بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 44-71

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی

دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 32-57

فاطمه بخشی شادمهری؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی