کلیدواژه‌ها = War
A New Approach to the Theory of Seapower in the 21st Century (In Times of War and Peace)

دوره 18، شماره 68، دی 1401، صفحه 383-411

Reza Allahverdizadeh؛ Mahdi Karimi


اقتصاد ژئوپلیتیکی منازعه در جنگ ایران و عراق

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 46-61

شهروز شریعتی؛ مسعود غقاری


اختلافات راهبردی آمریکا و عربستان در جهان عرب (2010-2017)

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 62-83

هرمز جعفری؛ اصغر جعفری ولدانی


کاربرد دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی

دوره 13، شماره 46، تیر 1396، صفحه 121-150

فاطمه سادات میراحمدی


نقطه زینی در نظریه بازی‌ها مطالعه موردی: جنگ ایران و عراق

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 70-101

فرهاد درویشی؛ ملیحه رمضانی