تشریح و سطح‌بندی ابعاد پایه‌ای مطالعات مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مرزها از جمله پدیده‌های جغرافیایی- فضایی هستند که دارای ابعاد مختلفی می‌باشند. به‌نحوی که پژوهش‌ها و کارهای علمی در زمینه مطالعات مرزی برای اینکه بتواند دقیق و قابل قبول باشد، باید به‌گونه‌ای انجام شود که ابعاد مختلف مطالعات مرزی را در نظر بگیرد. مسئله‌ای که وجود دارد این است که در کارهایی که مورد بررسی قرار گرفته است تنها به برخی از ابعاد توجه شده است و سایر ابعاد در نظر گرفته نشده است که این خود زمینه کاهش اعتبار و کارایی این مطالعات را فراهم آورده است. گام اول در مطالعات مرزی را می‌توان شناخت ابعاد پایه‌ای مطالعات مرزی در نظر گرفت. بر این مبنا، تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تحلیل محتوا و داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی با هدف دستیابی به ابعاد پایه‌ای مطالعات مرزی به انجام رسیده است. نتایج تحقیق حاضر که نشان‌دهنده آن است که شاخص­های مورد بحث در مطالعات مرزی مستخرج از نظریه­ها، دیدگاه‌ها و مقالات مرزی شامل حداقل 55 شاخص می‌باشد که آن را در قالب هشت بعد جغرافیایی، سیاسی- حاکمیتی، دفاعی- امنیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیکی می­توان تقسیم‌بندی کرد. این شاخص­ها و ابعاد از طریق آزمون T-test مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است و رتبه‌بندی آنها به این صورت است که بعد دفاعی- امنیتی را بیشترین و تکنولوژیکی پایین‌ترین امتیاز را به‌خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر باید توجه داشت با توجه به ماهیت دو جانبه مرزها، این ابعاد هشت‌گانه پایه‌ای مطالعات مرزی باید در دو سوی مرزها در نظر گرفته شود و مورد مطالعه قرار بگیرد تا مطالعات و کارهای علمی دقیق باشد و کارایی لازم را داشته باشد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain and Leveling Basic Dimensions of Border Studies

نویسنده [English]

  • Mohsen Janparvar
Assistant Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Borders are geo-spatial phenomena which including different dimensions. So, research and scientific work in the field of border studies for being accurate and acceptable should be done in such a way those different dimensions of border studies have considered. The problem is that only some dimensions have been considered and not others which would provide reduction of the credibility and effectiveness of the studies. The first step in the study of border can be considered basic dimensions of the border. So, this study has been completed by analytical and descriptive study and by using content analysis and data library with the aim of achieving basic dimensions of border studies. The results indicate that the dimensions discussed in border studies derived from theories, views and border articles are at least 55, which can be divided in the form of eight; geographical, political-sovereignty, defense-security, socio-cultural, economic, legal, geopolitical and technological. These dimensions and indexes by T-test have been evaluated and approved and their ranking is as follows; security- defense have the highest score and technological the lowest score. On the other hand it should be noted with regard to the nature of the bilateral border; these eight basic dimensions of border must be considered on both sides of the border and studied until scientific studies and researches have the necessary performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Boundary
  • Border Studies
  • Basic Dimensions