نقش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در توریسم جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

2 - کارشناس ارشد برنامه‌ریزی جهانگردی، پژوهشکده گردشکری

3 - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

4 - عضو هیأت علمی و پژوهشگر، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به علت تأثیرگذاری آن بر فرایند تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی، برای بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورهای اسلامی با دارا بودن میراث معنوی فرهنگی و میراث طبیعی و سایر داشته‌های تسهیل کننده و نهادهای گردشگری، نیاز به یک حرکت راهبردی برای توجه فرایندی به صنعت گردشگری دارند تا این طریق به عنوان یک فرصت تازه، زمینه رشد و شکوفایی خویش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعالیت کشورهای عضو در طول یک دهه اخیر علی‌رغم سهم و جایگاه بسیار ناچیز و همچنین سهم از کل درآمد گردشگری جهان، دورنمای خوبی را برای توسعه صنعت گردشگری در میان کشورهای اسلامی، نشان می‌دهد. در این میان چهار کشور ترکیه، مالزی و مصر و مراکش با اختصـاص 33درصد از کل درآمد گردشگری کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، علی‌رغم نمایش توزیع جغرافیایی نامتوازن توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی، حرکت جدید و سیاست‌های موفق این کشورها را در حوزه گردشگری بازگو می‌کند. افزون بر این یافته‌های میدانی از دیدگاههای کارشناسان صنعت گردشگری در تحلیل وضعیت این صنعت در کشورهای اسلامی نیز حاکی از آن است که فرصتهای پیش رو در کنار نقاط قوت گردشگری، اتخاذ راهبرد تهاجمی را پیش روی کشورهای اسلامی مطرح می‌سازد که با اتخاذ سیاستهای راهبردی خوشه‌ای و منطقه‌ای، زمینه یکپارچگی اقتصادی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی در حوزه گردشگری را بیش از سایر حوزه‌های اقتصادی ممکن می‌سازد. چنین دورنمایی با تقویت اتاق بازرگانی منطقه‌ای و تنظیم نقشه راه توسط آنها زمینه‌های تحقق این ایده را از اندیشه به عمل منطقی می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Member Countries of Organization of Islamic Conference (OIC) in Global Tourism

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Roknoddin Eftekhari 1
  • Bahar Beshami 2
  • Hamdollah Sojasi Ghaidari 3
  • Yousof Hassanpour 4
1 -Associate Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 -MA of Tourism Planning, Tourism Research Institute, Tehran
3 - Ph.D Student of Rural Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
4 - Member of Scientific board & Researcher, Commercial Reasearch & Studies Institute, Tehran
چکیده [English]

Today, tourism industry is of great impotence in many countries because of its effects on production, employment and economic development. Islamic countries having cultural and natural heritage and other tourism facilitators and institutions need a strategic movement to focus on tourism industry. In this way they would improve their growth and flourish opportunities. The member countries increasingly activities in recent decade provides us with nice prospect for tourism industry development among Islamic countries, despite of their low level and share in world tourism income. Among member countries, Turkey, Malaysia, Egypt and Morocco have devoted 33 percent of all member countries tourism income, despite of asymmetric geographical distribution of tourism development in Islamic countries. It is a cue of new movement and successful policies in member countries. Beside these field findings, tourism industry experts believe that opportunities along with tourism advantages make Islamic countries to choose offensive strategy. Choosing regional and cluster strategic policies facilitates economic integrity to form Islamic common wealth is tourism mote than other economic fields such perspectives along with enhancement of regional commerce room and justifying route map by them makes realization of this idea from intention to practice as rational.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • Strategic model
  • Organization of Islamic Conference (OIC)