دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 1-270 
تبیین جایگاه توصیه‌های کاربردی در نظریه‌های ژئوپلیتیکی دوره کلاسیک

صفحه 1-24

حسن رحیمی؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ عزت‌الله عزتی؛ جان اگنیو


واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

صفحه 90-121

زهرا احمدی پور؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا پوردست