نویسنده = سودیپتو ادهیکاری
تعداد مقالات: 2
1. کشمیر: یک منازعه حل نشده بین هند و پاکستان

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 58-107

سودیپتو ادهیکاری؛ موکول کامل


2. تغییر کدهای ژئوپلیتیکی هند

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 4-32

سودیپتو ادهیکاری؛ اخوری رادها کریشنا سینها؛ موکول کامل