رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل روابط خارجی؛ مطالعه روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

رهیافت ژئواکونومیک در تحلیل روابط خارجی کشورها، به مثابه یک الگوی نوین نشان می دهد که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی دو کشور در قبال یکدیگر نقش داشته اند. در مقاله حاضر، مبتنی بر این رهیافت، عملکرد روسیه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مطالعه، در واقع ارایه الگوی نوینی از تحلیل برای مطالعه چگونگی شکل گیری و سطح روابط در سیاست خارجی کشورها است. سوال اصلی مقاله پیش رو عبارت است از اینکه، متغیرهای اثرگذار در شکل گیری روابط ژئواکونومیک روسیه با کشورهای اروپای غربی تا چه اندازه نقش آفرین بوده‌اند. در پاسخ، این فرضیه مطرح است که سطح و عمق روابط روسیه با کشورهای اروپای غربی،‌تابعی از برهم کنش و تأثیرگذاری متقابل متغیرهای ژئواکونومیک شامل مکان جغرافیایی، عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئوکالچر است. یافته‌های مقاله که مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری انجام شده، نشان می‌دهد که این متغیرها در روابط خارجی روسیه با دولت های غربی، اثرگذاری متفاوتی داشته اند. روابط روسیه با آلمان دارای بیشتر سطح درهم تنیدگی بوده و در مقابل،‌بریتانیا از کمترین سطح تداخل متغیرهای ژئواکونومیک با روسیه برخوردار است. همچنین، متغیر اقتصاد در تعامل با ایتالیا و متغیر ژئوپلیتیک در روابط با فرانسه، نقش اصلی را در مدیریت روابط خارجی روسیه ایفا کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geoeconomic approach in foreign relations analysis; Study of Russia's relations with Western European countries (Germany, France, Italy, Britain)

نویسنده [English]

  • davood karimipour
national defense university
چکیده [English]

The geoeconomic approach in the analysis of foreign relations of countries as a new model shows what variables have played a role in the formation of foreign relations between the two countries. In this paper, based on this approach, Russia's performance towards four powerful European countries, including Germany, France, Italy and Britain, is examined. The purpose of this study is to present a new model of analysis to study how the formation and level of relations in the foreign policy of countries. The main question of the present article is to what extent the influential variables have played a role in shaping Russia's geoeconomic relations with Western European countries. In response, it is hypothesized that the level and depth of Russia's relations with Western European countries is a function of the interaction and interaction of geoeconomic variables, including geographical location, economic factors, geopolitics and geoculture. The findings of the paper, which are based on the instrumental qualitative case study method, show that these variables have had a different effect on Russia's foreign relations with Western governments. Russia's relations with Germany have the highest level of entanglement, while Britain کم has the lowest level of interaction of geoeconomic variables with Russia. Also, the economic variable in dealing with Italy and the geopolitical variable in relations with France have played a major role in managing Russia's foreign relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • Foreign Policy
  • Geo-economics
  • Western Europe

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 10 دی 1400