دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1386 
3. علایق ژئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی و فرصتهای پیش‌رو

صفحه 78-119

محمدر ضا حافظ نیا؛ محمود شمس دولت‌آبادی؛ محمد حسین افشردی