نویسنده = هادی ویسی
تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران ـ هند

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 27-45

عزت‌اله عزتی؛ هادی ویسی