نویسنده = رضا جنیدی
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

دوره 12، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 28-53

زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی؛ فردوس آقا گل‌زاده


2. مفهوم‌سازی ژئوپلیتیک ورزش

دوره 9، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-48

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ چمران بویه؛ سید سعادت حسینی دمابی


3. گفتمان ژئوپلیتیکی بازنمایی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 7-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ رضا جنیدی


4. کارکردهای گفتمان ژئوپلیتیکی دشمن خیالی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-30

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی